Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 110-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ", подписано от Красимир Тонев Мартинов в качеството на упълномощено лице от представляващите партията Петър Христов Тухчиев, Венелин Жечев Иванов и Дора Божкова Канева, да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ" пред Централната избирателна комисия и регистрира партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., заведено под № 51 на 3 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 16.08.2007 г. по ф.д. № 10636/2007 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав,  по ф.д. № 10636/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 185 на „Държавен вестник", бр. 72 от 04.09.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол № 2 от 22.07.2011 г. от заседание на Национално общо събрание на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ", на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията Дора Божкова Канева; образец от подписа на представляващия партията Петър Христов Тухчиев; образец от подписа на представляващия партията Венелин Жечев Иванов; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-398 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; банково удостоверение № 405-538 от 22.07.2011 г.  на Райфайзенбанк (България) ЕАД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; декларация от представляващия Петър Христов Тухчиев, че партията ще бъде обслужвана от посочената в удостоверението банкова сметка; удостоверение от 25.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 10636/2007 г., издадено на основание чл.19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 981 избиратели, подкрепящи регистрацията.

От протокол № 92-00-699 от 08.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения