Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1095-МИ
София, 1 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Гатьо Тодоров Султанов срещу Решение № 155-МИ от 12.01.2022 г. на ОИК – Хисаря, постановено в хипотезата на чл. 85, ал. 4 ИК

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-127 от 25.01.2022 г. е постъпила жалба от Гатьо Тодоров Султанов – общински съветник в ОбС – Хисаря, с мандат 2019 – 2023 г, член на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ. С жалбата се оспорва Решение № 155-МИ от 12.01.2022 г. на ОИК – Хисаря, постановено в хипотезата на чл. 85 ал. 4 ИК, като се твърди незаконосъобразност на същото, сочат се доводи за нарушения на материалния и процесуалния закон и се иска отмяната му по посочените аргументи.

Производството е по чл. 88, ал. 1 ИК.

По допустимостта на жалбата, Централната избирателна комисия счита, че същата е недопустима – от една страна поради липса на материално правен интерес на жалбоподателя от обжалване на решението на ОИК – Хисаря, тъй като не се намира след кръга на адресатите или засегнатите от последиците на правния акт лица, а от друга, дори да бъде прието, че е налице правен интерес, то същата е подадена след предвидения в чл. 88, ал.1 ИК тридневен срок.

Видно от публикуваното на 12.01.2022 г. на сайта на ОИК – Хисаря, решение на заинтересованите лица е посочен ред за обжалване по чл. 459 ал. 1 ИК, пред Административен съд – Пловдив. Редът по посочената правна норма не обхваща хипотезата на решенията за предсрочно прекратяване и обявяване на следващ в листата за избран, а урежда изрично реда за обжалване на решенията по чл. 452, чл. 453 и чл. 454 ИК, с които се определя изборният резултат от произведени местни избори, в 7-дневен срок от обявяването им. В случай че жалбата бе подадена в срока по цитираната разпоредба, предвид това, че този срок е посочен от органа по произнасяне и пропускането на възможността за обжалване в тридневния срок не е по вина на жалбоподателя, Централната избирателна комисия би приела същата за подадена в срок. Но видно от датата на депозирането пред ЦИК, жалбата е представена 13 (тринадесет) дни след датата на обявяването на оспореното решение (12.01.2022 г.), поради което Централната избирателна комисия счита, че същата следва да се счита за подадена след срок, дори и в хипотезата на неправилно сочения от ОИК – Хисаря, ред за обжалване.

Въпреки горното, Централната избирателна комисия приема, че депозираната жалба представлява по същността си сигнал, с който се сезира ЦИК за извършени нарушения на изборното законодателство, поради което приема същия за разглеждане.

След като се запозна с изложеното в сигнала (жалба) и със служебно наличните в ЦИК и изисквани и представяни от Общинската избирателна комисия – Хисаря, документи, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

Докладът на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ, е депозиран в Общинска избирателна комисия – Хисаря, с вх. № 142 от 21.06.2021 г. от входящия регистър на ОИК – Хисаря. Докладът съдържа заключение за несъвместимост на Атанас Куковски със заеманата от него длъжност общински съветник с мандат 2019 – 2023 г.

По повод цитирания доклад на 23.06.2021 г. е проведено заседание на ОИК – Хисаря, на което, съгласно публикувания на сайта на комисията Протокол № 31/23.06.2021 г., вместо да пристъпи към изпълнение на задълженията си по чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11 във връзка с чл. 30, ал. 7 ЗМСМА, комисията решава, че има правомощия да извършва действия по проверка и контрол за законосъобразност на действията на Постоянната комисия и дори че има задължение да установи верността на заключението, изложено в доклада, чрез извършване на проверка за неговото съответствие с фактическата и правна обстановка, установена в хода на проверката. Взето е протоколно решение да бъдат изискани от Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ документите, приложени към преписката по цитирания доклад.

Не става ясно от изложеното в протокола на ОИК на база на коя правна уредба е извлечено това им задължение, тъй като комисията не е посочила правно основание, а нито нормите на Изборния кодекс, нито тези на ЗПКОНПИ предоставят такива права или възлагат такива задължения на общинските избирателни комисии.

В тази връзка в Централната избирателна комисия е подаден сигнал, въз основа на който е извършена служебна проверка и с писмо с изх. № МИ-06-503 от 23.09.2021 г. на ЦИК на ОИК – Хисаря, е указано да изиска от Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, единствено издаденото от тях решение, съдържащо реквизитите по чл. 74, ал. 2 ЗПКОНПИ и по чл. 59, ал. 2 АПК за констатираната несъвместимост на Атанас Куковски със заеманата от него длъжност общински съветник, както и доказателства за влизането в сила на горецитирания акт. ОИК – Хисаря, е уведомила ЦИК, че е изискала цитираните по-горе документи с писмо с изх. № 31/29.09.2021 г. от изходящия регистър на комисията. Поради липса на последващи действия, със свое писмо № МИ-15-1 от 05.01.2022 г. ЦИК указва на ОИК – Хисаря, да изпълни задълженията си по чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11 във връзка с чл. 30, ал. 7 ЗМСМА, като изрично посочва, че съгласно чл. 16, ал. 9 във връзка с ал. 7 НОРИПДУКИ във връзка с чл. 80 ЗПКОНПИ докладът на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ е документът, с който е установена несъвместимост на общинския съветник Атанас Куковски.

На 12.01.2022 г. председателят на Общински съвет – Хисаря, представя пред ОИК – Хисаря, уведомление с вх. № 154/12.01.2022 г., към което са приложени Решение № РС-43-21-079 от 13.10.2021 г. на КПКОНПИ и Съдебно удостоверение с изх. № 93 от 12.01.2022 г. на Административен съд – Пловдив. Решение № РС-43-21-079 от 13.10.2021 г. на КПКОНПИ касае обследване на наличието или липсата на конфликт на интереси във връзка с гласувани решения, които не са предмет на констатираната несъвместимост по Доклада на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря (решения с номера, както следва: Решение № 671 от 18.12.2018 г., Решение № 29 от 23.12.2019 г. и Решение № 48 от 21.01.2020 г. на Общински съвет – Хисаря).

Докладът на комисията, с който е сезирана ОИК – Хисаря, за предприемане на действия по чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11 във връзка с чл. 30, ал. 7 ЗМСМА, установява друго основание за прилагане на съответните норми – несъвместимост. Срещу цитирания доклад е депозирана жалба пред Административен съд – Пловдив, съгласно представеното пред ОИК –Хисаря, съдебно удостоверение № 93 от 12.01.2022 г .

Извършената справка на сайта на съда показва, че производството по административно дело № 72/2022 г. по описа на Административен съд – Пловдив, XXVII състав, е образувано по жалба на Атанас Куковски против Доклад № 255 от 17.06.2021 г. на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ, съдържащ заключение за наличие на несъвместимост за оспорващия да заема длъжността „общински съветник“. Справката сочи, че производството е прекратено. Посочените от съда мотиви аргументират прекратяването с липсата на правен интерес от обжалване поради липса на последица от акта, която да създава права или да поражда задължения за обжалващия. Централната избирателна комисия възприема изцяло направения от съда извод, тъй като единственият, по отношение на когото възниква задължение, е общинската избирателна комисия, която в условия на обвързана компетентност е длъжна на база на вече констатирана несъвместимост от компетентен орган (ОИК), да обективира предсрочното прекратяване на правомощията на избрания общински съветник и да обяви следващия в листата за избран.

На проведеното на 12.01.2022 г. заседание на ОИК – Хисаря, протоколът от което е публикуван на сайта на комисията, е разгледана една единствена точка – предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019 – 2023 г. въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 ИК.

Присъствали са 12 членове на ОИК, като при проведеното гласуване с 2 гласа „за“ и 10 „против“ решението не е събрало необходимото мнозинство от две трети, тоест е налице отхвърляне по смисъла на чл. 85 ал. 4 ИК.

В протокола, освен че в нарушение на разпоредбата на чл. 85 ал. 7 ИК не е отразено поименното гласуване, няма отразени и обсъждания и мотиви, няма приложени особени мнения към същия, от които да става ясно за настоящата инстанция как колективният орган е стигнал до отхвърлителен диспозитив. Единствено в публикуваното на сайта на ОИК решение № 155-МИ е посочено, че няма влязъл в сила акт за установяване на конфликт на интереси. Оспореният доклад обаче не касае конфликт на интереси, а констатира несъвместимост на лице със заеманата от него длъжност, съответно при преценка за действията си ОИК – Хисаря, не следва да извършва проверка по същество на изложеното в доклада, а следва да съобразява основанието, на което предсрочно ще се прекратяват правомощията на общинския съветник – поради несъвместимост. Несъвместимостта е формално нарушение и като такова, осъществява признаците си с факта на простото съществуване на обстоятелството, което я поражда, без да се обследва въпросът за наличие на частен интерес, не се иска да е налице облага, нито влязъл в сила акт, констатиращ същата. Затова и цитирането Решение № РС-43-21-079 от 13.10.2021 г. на КПКОНПИ не е относимо към настоящия казус, нито пък е необходимо да е налице такова по отношение на констатираната в доклада на постоянната комисия несъвместимост.

Нещо повече – като отказва да изпълни задължението си за прекратяване на правомощията на общинския съветник, ОИК – Хисаря, освен че погазва основни принципи в изборното право, пряко засяга и правото на защита на лицето, спрямо което е констатирана несъвместимостта, тъй като прегражда възможността да бъде реализирана защитата на материално субективно право, свободи или законен интерес чрез обжалване с цел премахване на неблагоприятните правни последици (предсрочно прекратяване на правомощията на общинския съветник). Единствено с възможността за искане за отмяна на решението на ОИК би се отстранила настъпилата или настъпваща щета и отмяната ще доведе до непосредствено удовлетворяване на лицето. Оспорването на доклада не освобождава ОИК – Хисаря, да предприеме законоустановените действия при установяване на заявената несъвместимост и произтичащите от това последици, за да може целената от оспорващия защита да може да бъде реализирана в производство по оспорване на окончателен административен акт, с който пряко се засяга правната му сфера.

Централната избирателна комисия счита, че решението на ОИК –Хисаря, страда от два от най-тежките пороци, обуславящи отмяната му – липса на мотиви и неизпълнение на изрично уредено в закон задължение на органа за произнасяне. Изброените пороци представляват такова съществено нарушение на правото на защита на заинтересованите лица, което да не може да обоснове санирането му занапред. Липсата на мотиви само по себе си е абсолютно отменително основание и достатъчно такова за обявяване на незаконосъобразността му.

На следващо място, в допълнение на аргументите за наличие на предпоставки за прогласяване на нищожност на решението, видно от резултата на проведеното гласуване и от диспозитива на вписаното в протокола от 12.01.2022 г., се установява, че същото е постановено в противоречие с разписаните специални правомощия на общинските избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11 във връзка с чл. 30, ал. 7 ЗМСМА, ОИК е постановила, и то както вече бе коментирано – без мотиви, решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 85, ал. 4 ИК.

В изпълнение на правомощията си и при условията на обвързана компетентност ОИК – Хисаря, е била длъжна да прекрати правомощията на общинския съветник, по отношение на когото е установена несъвместимост. При наличие на констатация, валидирана в доклад на оправомощен орган, ОИК, от една страна, не може да не извърши или да не изпълни юридическото действие, а от друга, не може да избира решението на дадения въпрос и определянето на последиците от решението. Конкретният въпрос предварително е уреден с нормативно предписание, на което се подчинява административният орган.

В горния смисъл, още по-притеснителна е липсата на мотиви, на особени мнения или възражения. Не се откриват по преписката, нито се представиха в допълнение пред настоящия орган документи или доказателства за обстоятелства, обуславящи отказа на ОИК –Хисаря. Напротив, налице са били всички предпоставки за прекратяване на правомощията на общинския съветник като недопустимо и в противоречие с принципите на изборния процес и на основни принципи на правото, напълно недопустимо членове на изборни комисии пренебрегват свое законово задължение и го заместват извън процедурите по ИК, при липса на съответни правомощия с опит за реализиране на функции за контрол върху дейност на орган, който не подлежи на контрол от тях – Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ.

От изложеното до тук за Централната избирателна комисия е безспорно, че Общинската избирателна комисия – Хисаря, при постановяване на решението си е допуснала особено съществени нарушения на принципите на изборното законодателство и е пренебрегнала духа на закона, постановявайки решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85 ал. 4 ИК, което налага обезсилване на постановения от нея акт и връщането на преписката от настоящата инстанция с изрично указание за произнасяне по прекратяване на правомощията на общинския съветник, спрямо когото е установена несъвместимостта и обявяване на следващия в листата за избран.        

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 155-МИ от 12.01.2022 г. на ОИК – Хисаря.

УКАЗВА на Общинска избирателна комисия – Хисаря, че следва да изпълни задължението си чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11 във връзка с чл. 30, ал. 7 ЗМСМА, като се произнесе с решение при съобразяване на изложеното в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения