Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1092-МИ
София, 1 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Вълчедръм, област Монтана

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-06-136 от 26.01.2022 г. е постъпило е писмо от Иван Барзин – кмет на община Вълчедръм, с приложен препис-извлечение от акт за смърт № 676/27.12.2021 г. на Георги Тодоров Главшин – заместник-председател на ОИК – Вълчедръм.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Георги Тодоров Главшин като зам.-председател на ОИК – Вълчедръм, област Монтана, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения