Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1092- МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещениe в община Долни чифлик, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-18 от 12 септември 2019 г.  от Красимира Анастасова – кмет на община Долни чифлик, област Варна,  за разрешаване на достъп до запечатано помещение № 1, находящо се в сутерена на административната сграда в гр. Долни чифлик, пл. „Тича“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за  общински съветници и кметове през 2015 г.

 Достъпът до помещението е необходим във връзка с преместване на книжата и материалите от изборите за  общински съветници и кметове през 2015 г. в стая № 2 и освобождаване на място за прибиране на книжата и материалите от предстоящите избори за общински съветници и кметове през октомври 2019 г.

 Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение № 1, находящо се в сутерена на административната сграда в гр. Долни чифлик, пл. „Тича“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. с цел преместване на книжата и материалите от изборите за  общински съветници и кметове през 2015 г. в стая № 2 и освобождаване на място за прибиране на книжата и материалите от предстоящите избори за общински съветници и кметове през октомври 2019 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. След преместването на книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. в стая № 2, тя да се запечата по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения