Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1092-НС
София, 27 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „КЛУБ ОЛД КИДЗ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 35 от 26.09.2014 г. от сдружение „КЛУБ ОЛД КИДЗ", представлявано от Георги Валентинов Тушев - председател, чрез упълномощения представител Гергана Антоанетова Иванова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 24.09.2014 г. по ф.д. № 2112/2007 г. на Варненски окръжен съд; пълномощно от Георги Валентинов Тушев - представляващ сдружението, в полза Гергана Антоанетова Иванова и Пълномощно от Георги Валентинов Тушев в полза на 567 (петстотин шестдесет и седем) лица - представители на сдружение „КЛУБ ОЛД КИДЗ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 35 от 26.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „КЛУБ ОЛД КИДЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението. От проверката се установи, че 198 лица присъстват в предварителна проверка на друга организация с по-ранен входящ номер за регистрация в ЦИК, но не са регистрирани, 7 лица присъстват два пъти в списъка, 4 лица имат различни имена и еднакви ЕГН по двойки.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 556 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „КЛУБ ОЛД КИДЗ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 556 упълномощени представители на сдружение „КЛУБ ОЛД КИДЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Гиргина Иванова Балтаджиева
2.        Евгения Ганчева Петрова
3.        Стойчо Янакиев Стойчев
4.        Снежана Йорданова Томова
5.        Галина Иванова Димитрова
6.        Светла Добрева Матева
7.        Красимир Маринов Маринов
8.        Галина Славова Маринова
9.        Димка Дичева Ангелова
10.   Митю Дичев Христов
11.   Ангел Диков Ангелов
12.   Бойко Димитров Ставрев
13.   Светослав Йорданов Петков
14.   Емил Димитров Ставрев
15.   Цонка Иванова Василева
16.   Камелия Вангелова Илиева
17.   Людмил Димитров Илиев
18.   Антон Георгиев Кръстев
19.   Станислав Теодоров Тодоров
20.   Росен Емилов Асенов
21.   Янушка Иванова Георгиева
22.   Мариям Дикрян Гарабедова
23.   Артур Татпос Торосян
24.   Христинка Ангелова Николова
25.   Стела Йонкова Йонкова
26.   Жанета Иванова Донкова
27.   Катя Красимирова Алексиева
28.   Петър Иванов Петров
29.   Тони Стефанов Атанасов
30.   Марина Владимирова Минкова
31.   Айлин Мюрселова Адем
32.   Йордан Тодоров Тодоров
33.   Владимир Иванов Минков
34.   Мюрсел Юсеинов Аптулов
35.   Костадин Стефанов Атанасов
36.   Калоян Стоянов Даскалов
37.   Светлана Николаева Даскалова
38.   Теодора Апостолова Гунчева-Йорданова
39.   Петър Добрев Петров
40.   Дарина Асенова Петрова
41.   Левент Бейхан Юсуф
42.   Бейхан Халим Юсуф
43.   Виждан Талиб Юсуф
44.   Севда Бейхан Ефрим
45.   Николай Димитров Димитров
46.   Димитър Николов Димитров
47.   Тодорка Георгиева Димитрова
48.   Мариана Димитрова Димитрова
49.   Росица Захариева Пандурова Тодорова
50.   Тодор Иванов Тодоров
51.   Захари Тодоров Тодоров
52.   Димитър Костадинов Димитров
53.   Светлана Йорданова Димитрова
54.   Костадин Димитров Димитров
55.   Йордан Димитров Димитров
56.   Розалия Светлозарова Михайлова
57.   Камелия Светлозарова Михайлова
58.   Нели Дукова Петрова
59.   Недю Стоянов Недев
60.   Петко Стоянов Михнев
61.   Радка Димитрова Стоянова
62.   Станислав Недев Стоянов
63.   Димитра Николова Добрева
64.   Добри Петров Добрев
65.   Гинка Минчева Христова
66.   Здравка Добрева Манева
67.   Даниел Манев Тихов
68.   Марио Даниелов Манев
69.   Иванка Ангелова Димова
70.   Кателия Тодоров Петров
71.   Стоянка Ангелова Петрова
72.   Калутка Тодорова Петрова
73.   Иванка Кирилова Коева
74.   Красимирка Иванова Кирилова
75.   Пламен Радков Кирилов
76.   Иванка Стефанова Костадинова
77.   Стефан Панайотов Костадинов
78.   Панайот Костадинов Тодоров
79.   Грациела Стефанова Панайотова
80.   Светла Димитрова Панайотова
81.   Веселин Георгиев Панайотов
82.   Димитър Веселинов Панайотов
83.   Кремена Кирилова Коева
84.   Ваня Ростиславовадякова
85.   Цветалин Ростиславов Дяков
86.   Цветомир Станиславов Стоянов
87.   Снежана Петрова Попова
88.   Мартин Петров Кирилов
89.   Анна Хрисова Попова
90.   Димка Николова Сантева
91.   Мария Иванова Маринова
92.   Любка Иванова Бонева
93.   Валентина Костова Колева
94.   Надежда Красимирова Йохнева
95.   Румянка Тодорова Кърмазова
96.   Васил Владимиров Васков
97.   Златина Богомилова Стоянова-Димитрова
98.   Гълъбина Богомилова Стонова
99.   Хари Киркор Ованезов
100.                     Таня Спасова Щилиянова
101.                     Светла Веселинова Рангелова
102.                     Ганка Стоянова Вичева
103.                     Диана Стоянова Димитрова
104.                     Златка Генова Николова
105.                     Гичо Киров Киров
106.                     Светлин Атанасов Мицев
107.                     Лозанка Тодорова Стефанова
108.                     Мария Василева Кирова
109.                     Адреана Бориславова Саздова
110.                     Спас Георгиев Силявски
111.                     Иванка Николова Ангелевска
112.                     Васил Иванов Николов
113.                     Ивелин Василев Николов
114.                     Елена Христова Костова
115.                     Здравка Желязкова Енева
116.                     Нина Диянова Митева
117.                     Фердинанд Аудинов Фердинандов
118.                     Радостина Тодорово Петкова
119.                     Ивайло Кръстев Атанасов
120.                     Вера Йорданова Минчева
121.                     Даниела Николова Георгиева
122.                     Димитър Цветанов Владимиров
123.                     Дафинка Кирезиева Георгиева
124.                     Диан Василев Радев
125.                     Румяна Кирилова Радева
126.                     Радостина Божидарова Младенова
127.                     Алдин Андреев Младенов
128.                     Венцислав Красенов Апостолов
129.                     Красен Вълчев Апостолов
130.                     Петя Атанасова Сургова
131.                     Мария Христова Камбурова
132.                     Евгени Великов Иванов
133.                     Валентина Христова Атанасова
134.                     Мирослав Иванов Стефанов
135.                     Стойка Иванова Проданова
136.                     Александра Тихомирова Атанасова
137.                     Десислава Мирославова Стефанова
138.                     Исийн Самоилов Симеонов
139.                     Кристиян Теоргиев Василев
140.                     Тихомир Живков Жеков
141.                     Станислав Сашков Златков
142.                     Анка Минчева Златкова
143.                     Рачка Иванова Парзулева
144.                     Галин Колев Колев
145.                     Теодор Николов Йорданов
146.                     Васил Добрев Молдованов
147.                     Снежина Василева Молдованова
148.                     Деница Теодорова Колева
149.                     Иванка Димитрова Костуркова
150.                     Недялка Атанасова Жечева
151.                     Нада Бойчева Христова
152.                     Никола Георгиева Мутафчиев
153.                     Младен Николаев Костурков
154.                     Атанаска Господинова Николова
155.                     Росица Иванова Фердинандова
156.                     Снежана Великова Великова
157.                     Стойка Василева Янева
158.                     Ивелина Василева Панайотова
159.                     Росица Златкова Филева
160.                     Атанас Жечев Колев
161.                     Румен Йорданов Стойчев
162.                     Йордан Димов Йорданов
163.                     Веселина Николаева Вътева
164.                     Костадин Георгиев Карабатаков
165.                     Кристина Костадинова Карабатакова
166.                     Елена Георгиева Карабатакова
167.                     Мария Иванова Ковачева
168.                     Цветелина Бориславова Белчева
169.                     Александър Неделчев Неделчев
170.                     Вангелия Николова Василев
171.                     Анна Петрова Трайкова
172.                     Венцислав Лазаров Трайков
173.                     Юлиян Михайлов Николов
174.                     Мария Пламенова Николова
175.                     Мариела Желева Георгиева
176.                     Минка Маркова Кънчева
177.                     Маринка Илчева Димитрова
178.                     Петя Живкова Колева
179.                     Диана Стоянова Иванова
180.                     Марийка Димитрова Янева
181.                     Илия Атанасов Хаджиев
182.                     Биляна Пламенова Стоилова
183.                     Дачо Дачев Дачев
184.                     Петя Йорданова Дачева
185.                     Невянка Русева Станева
186.                     Цветелина Трифонова Иванова
187.                     Нина Стефанова Григорова
188.                     Константин Христов Павлов
189.                     Снежана Димитрова Атанасова
190.                     Николай Александров Дяков
191.                     Галя Иванова Георгиева
192.                     Мирослав Желязков Киров
193.                     Антон Руменов Станчев
194.                     Николета Иванова Иванова
195.                     Явор Михайлов Узунов
196.                     Станка Янкова Мавродиева
197.                     Иван Митков Иванов
198.                     Бойко Миленов Спасов
199.                     Християн Хараламбиев Радев
200.                     Елица Георгиева Керанова
201.                     Георги Костадинов Мавродиев
202.                     Ивайла Димитрова Караиванова
203.                     Петър Кръстев Недев
204.                     Иван Бориславов Шоитов
205.                     Лечо Маринов Лечев
206.                     Веселина Иванова Иванова
207.                     Йорданка Стоянова Стаева
208.                     Райна Тодорова Димитрова
209.                     Стефка Георгиева Марчева
210.                     Георги Радев Димитров
211.                     Светлана Йорданова Савова
212.                     Красимир Стоянов Мерджанов
213.                     Нишанухи Артюнова Саркизова
214.                     Светлана Иванова Маркова
215.                     Димитър Иванов Марков
216.                     Ивелина Ивайлова Дачева
217.                     Сашо Веселинов Железов
218.                     Петър Дойчев Петров
219.                     Данчо Стоянов Дочев
220.                     Искра Деянова Дочева
221.                     Неделчо Ангелов Апостолов
222.                     Стоян Дяков Дочев
223.                     Илия Ганев Илиев
224.                     Владимир Иванов Денков
225.                     Иван Петков Пенев
226.                     Красимир Стоянов Кръстев
227.                     Теодора Георгиева Стоянова
228.                     Палмира Тодорова Маринова
229.                     Радослава Юлиянова Вълкова
230.                     Валерия Игорова Маринова
231.                     Мартин Стоянов Димитров
232.                     Галина Младенова Добрева
233.                     Жеко Христов Жеков
234.                     Микаел Закарян
235.                     Гаруш Закарян
236.                     Петър Йовчев Петров
237.                     Петьо Костадинов Петков
238.                     Ефтимия Чобанова Карамфилова
239.                     Виолета Томова Енчева
240.                     Михаил Диянов Ангелов
241.                     Димитър Димитров Александров
242.                     Трифон Петров Панаьотов
243.                     Гена Панайотова Петрова
244.                     Иван Стоянов Роев
245.                     Руска Христова Гочева
246.                     Никола Йорданов Гочев
247.                     Йордан Стоянов Тодоров
248.                     Осман Османов Доленски
249.                     Димитър Тодоров Янков
250.                     Янка Петрова Дойчева
251.                     Люба Атанасова Демирева
252.                     Илияна Вамюшева Стефанова
253.                     Ванюша Димитрова Стефанова
254.                     Богомил Димитров Илиев
255.                     Стоян Йорданов Тодоров
256.                     Йордан Енчев Йорданов
257.                     Стефан Николов Филипов
258.                     Юлиян Кирилов Йотов
259.                     Орлин Йорданов Иванов
260.                     Иван Илиев Гинев
261.                     Мариела Борисова Дончева
262.                     Борис Добрев Георгиев
263.                     Панос Саркис Мовсесян
264.                     Георги Цветанов Тонков
265.                     Георги Стоянов Дечев
266.                     Симона Милева Милева
267.                     Крум Василев Кателиев
268.                     Рамона Радославова Петрова
269.                     Георги Георгиев Конов
270.                     Костадин Стоянов Костадинов
271.                     Димитричка Христова Василева
272.                     Йордан Христов Йорданов
273.                     Тотка Онник Иванова
274.                     Живомир Владимиров Владимиров
275.                     Христо Тодоров Дойчев
276.                     Венцислав Костадинов Стоянов
277.                     Маринка Маринова Василева
278.                     Атанас Иванов Иванов
279.                     Траян Иванов Стоянов
280.                     Красимир Илков Йорданов
281.                     Нели Йорданова Станева
282.                     Калоян Красимиров Георгиев
283.                     Галя Христова Станева
284.                     Петранка Атанасова Борисова
285.                     Росен Павлов Борисов
286.                     Радостина Генчева Василева
287.                     Камелия Александрова Петрова
288.                     Еманоела Стефанова Манолова
289.                     Валентина Янкова Иванова
290.                     Христо Симеонов Христов
291.                     Петьо Диянов Петков
292.                     Ангел Николов Христов
293.                     Пеньо Пенчев Георгиев
294.                     Николай Светославов Ковачев
295.                     Пламена Ангелова Тодорова
296.                     Мартин Христов Атанасов
297.                     Теодор Миленов Вълков
298.                     Илия Иванов Иванов
299.                     Цанка Георгиева Неделчева
300.                     Валентина Димитрова Ценова
301.                     Анелия Христова Танева
302.                     Красен Илиев Петров
303.                     Живко Георгиев Стоянов
304.                     Севдалина Георгиева Тодорова
305.                     Петьо Ивелинов Павлов
306.                     Пенка Кръстева Пенкова
307.                     Илия Борисов Петков
308.                     Любомир Георгиев Кинчев
309.                     Доника Димитрова Атанасова
310.                     Мартин Тодоров Мартинов
311.                     Емил Димитров Янакиев
312.                     Корнелия Щилианова Стоянова
313.                     Илия Атанасов Димитров
314.                     Димитричка Стоилова Димитрова
315.                     Бончо Йорданов Атанасов
316.                     Иванка Бончева Ангелова
317.                     Марин Йорданов Димитров
318.                     Сиана Тодорова Димитрова
319.                     Марин Василев Йорданов
320.                     Саами Киримов Саамиев
321.                     Силвия Николаева Кушева
322.                     Николай Иванов Колев
323.                     Илиана Георгиева Тодорова
324.                     Теодора Атанасова Калчева
325.                     Димитър Бойков Ставрев
326.                     Галя Иванова Филева
327.                     Теодоси Филев Филев
328.                     Александър Теодосиев Филев
329.                     Петранка Маринова Димитрова
330.                     Полина Георгиева Георгиева
331.                     Веска Христова Николова
332.                     Веселина Евгениева Крайчева
333.                     Орлин Атанасов Колев
334.                     Силвия Бойкова Колева
335.                     Веска Йорданова Николаева
336.                     Бойко Николов Николаев
337.                     Анелия Илиева Господинова
338.                     Роксана Янкова Панайотова
339.                     Ивайло Янков Панайотов
340.                     Стефка Евстатиева Калчева
341.                     Кремена Николова Краева
342.                     Иван Марков Иванов
343.                     Мартин Красенов Вълков
344.                     Наталия Миткова Мирчева
345.                     Диляна Михайлова Стоянова
346.                     Жанет Павлова Икономова
347.                     Цветелина Пламенова Стаева
348.                     Наталия Пламенова Стаева
349.                     Веселин Николов Йорданов
350.                     Славка Асенова Лазарова
351.                     Пламен Петров Пенчев
352.                     Дянка Димитрова Пенчева
353.                     Петър Пламенов Пенчев
354.                     Габриела Пламенова Пенчева
355.                     Веселин Симеонов Банчев
356.                     Богдан Веселинов Богословов
357.                     Георги Христов Димитров
358.                     Станимира Пламенова Замфирова
359.                     Иглика Павлева Бакалова
360.                     Бисер Димитров Борисов
361.                     Галина Ангелинова Виткинова
362.                     Йорданка Борисова Николова
363.                     Георги Николов Кюлевчелиев
364.                     Веска Стоянова Михалкова
365.                     Ангел Александров Икономов
366.                     Венета Георгиева Икономова
367.                     Нели Иванова Станимирова
368.                     Георги Найденов Георгиевв
369.                     Цанка Томчева Димитрова
370.                     Радостина Мирославова Стефанова
371.                     Иванка Владимирова Събева
372.                     Тошко Атанасов Събев
373.                     Атанас Тошков Събев
374.                     Ивелин Венелинов Вичев
375.                     Галина Николаева Николова
376.                     Трендафилка Маркова Силевска
377.                     Димитър Кателиев Димитров
378.                     Янка Панайотова Димитрова
379.                     Стоянка Димитрова Дишкова
380.                     Борислав Великов Ралчев
381.                     Юлия Георгиева Арзатова
382.                     Антоанета Петрова Желязкова
383.                     Мария Живкова Томова
384.                     Тургут Тезджан Мехмед
385.                     Зоя Симеонова Костова
386.                     Георги Неделчев Неделчев
387.                     Тинка Енчева Йорданова
388.                     Енчо Йорданов Георгиев
389.                     Величка Йорданова Георгиева
390.                     Светослав Алексиев Ашиков
391.                     Стойко Светославов Алексиев
392.                     Петър Александров Петров
393.                     Пеньо Георгиев Колев
394.                     Тодор Маринов Тодоров
395.                     Тони Димитров Тодоров
396.                     Женя Александрова Желева
397.                     Живка Иванова Димитрова
398.                     Татяна Стефанова Молдованова
399.                     Добринка Раева Ангелова
400.                     Ангел Илиев Ангелов
401.                     Виолета Ангелова Йорданова
402.                     Илия Ангелов Ангелов
403.                     Валентинка Константинова Фотева
404.                     Росимир Константинов Фотев
405.                     Величка Димитрова Георгиева
406.                     Добромир Георгиев Илиев
407.                     Марийка Неделчева Матеева
408.                     Матей Костадинов Матеев
409.                     Мария Димитрова Янева
410.                     Анка Христова Попова
411.                     Иванка Димитрова Янева
412.                     Митко Чанков Янев
413.                     Петра Христова Янчева
414.                     Николай Ангелов Николов
415.                     Маргарита Тодорова Мутафчиева
416.                     Георги Николов Мутафчиев
417.                     Марийка Тодорова Сотирова
418.                     Светлю Колев Сотиров
419.                     Димитричка Проданова Николова
420.                     Милка Иванова Кирякова
421.                     Атанаска Дечева Катилова
422.                     Калица Костадинова Кирилова
423.                     Симона Пламенова Силявска
424.                     Николинка Колева Николова
425.                     Александър Костадинов Митев
426.                     Добромир Цветков Петков
427.                     Венелина Венкова Митева
428.                     Никола Йорданов Митев
429.                     Венко Иванов Стоянов
430.                     Ирина Димитрова Иванова
431.                     Теодора Иванова Тонева
432.                     Ирена Георгиева Добрева
433.                     Светла Петрова Димитрова
434.                     Стоянка Димова Димитрова
435.                     Георги Драгнев Коев
436.                     Васил Никифоров Никифоров
437.                     Полина Станиславова Василева
438.                     Райнис Милчов Гаврилов
439.                     Янка Маринова Маринова
440.                     Бетина Миленова Маринова
441.                     Дияна Дучева Добрева
442.                     Николай Лазаров Димитров
443.                     Станислав Атанасов Кирев
444.                     Николай Петров Кръстев
445.                     Георги Йорданов Георгиев
446.                     Янка Димитрова Балканджиева-Стойчева
447.                     Аркан Динчер Хабит
448.                     Валентин Стоянов Кръстев
449.                     Михаела Станимирова Кунева
450.                     Жеко Димчев Жеков
451.                     Емил Маринов Маринов
452.                     Галина Томова Стоянова
453.                     Мартин Емилов Маринов
454.                     Десислава Томова Стоянова
455.                     Петър Добромиров Димитров
456.                     Дарина Руменова Авджиева
457.                     Пеньо Радев Запрянов
458.                     Радостина Александрова Тодорова
459.                     Маргарита Илиева Замфирова
460.                     Красен Тунчев Тунчев
461.                     Радостина Росенова Недялкова
462.                     Марийка Димитрова Желева
463.                     Христо Ангелов Манганов
464.                     Жанет Иванова Николова
465.                     Глория Светлозарова Георгиева
466.                     Димитър Веселинов Панайотов
467.                     Свилен Димитров Йорданов
468.                     Иванка Петрова Тодорова
469.                     Димитричка Николова Вълкова
470.                     Стойчо Пенчев Вълков
471.                     Никола Стойчев Вълков
472.                     Керанка Тодорова Мокренска
473.                     Янка Михалева Карагеоргиева
474.                     Жеко Атанасов Петров
475.                     Иванка Здравкова Иванова
476.                     Венелина Илиева Илиева
477.                     Теодор Маринов Маринов
478.                     Емил Недялков Недялков
479.                     Милена Димитрова Николова
480.                     Галин Ангелов Грудев
481.                     Диан Стоянов Дочев
482.                     Ирина Господинова Стоянова
483.                     Георги Иванов Драганов
484.                     Атанаска Златкова Илиева
485.                     Златко Чернев Чернев
486.                     Диан Тодоров Добрев
487.                     Ангел Неделчев Апостолов
488.                     Иван Пенчев Калешев
489.                     Ивелина Петрова Петрова
490.                     Йордан Георгиев Бонев
491.                     Виктория Георгиева Бонева
492.                     Галя Димитрова Атанасова
493.                     Христо Климентов Костов
494.                     Десислава Цветанова Тихова
495.                     Рафаил Иванов Иванов
496.                     Геновевка Йовчева Чулева
497.                     Даниела Илиева Давидова-Панталеева
498.                     Мая Светославова Христова
499.                     Бойко Димов Боев
500.                     Ралица Ганчева Василева
501.                     Светослав Петров Коцев
502.                     Димитър Иванов Бонев
503.                     Димитър Илиев Люцканов
504.                     Поля Цветкова Люцканова
505.                     Станислав Иванов Скипарнов
506.                     Даниела Неделчева Скипарнова
507.                     Иван Станиславов Скипарнов
508.                     Момчил Христов Костов
509.                     Георги Николаев Пърлов
510.                     Ивелина Даринова Димитрова
511.                     Христо Пламенов Петров
512.                     Милка Георгиева Бонева-Кирова
513.                     Пепа Василева Дочева
514.                     Кирил Стоянов Дочев
515.                     Добринка Вълчева Гашпарова
516.                     Дамян Константинов Гашпаров
517.                     Божидар Тодоров Венков
518.                     Диана Денева Иванова
519.                     Станимир Иванов Неделчев
520.                     Даниела Иванова Райкова
521.                     Ирина Георгиева Кирова
522.                     Петър Пламенов Иванов
523.                     Кирил Георгиев Гунчев
524.                     Пламенна Здравкова Панайотова
525.                     Доротея Руменова Радева
526.                     Георги Руменов Радев
527.                     Емилия Здравкова Станчева
528.                     Красимир Бориславов Митев
529.                     Радослав Христов Димитров
530.                     Каро Неделчев Каров
531.                     Иво Николов Атанасов
532.                     Ярослав Николов Атанасов
533.                     Йордан Бончев Йорданов
534.                     Даниела Вангелова Атанасова
535.                     Петранка Йорданова Атанасова
536.                     Йордан Димитров Атанасов
537.                     Руска Николова Николова
538.                     Кольо Атанасов Букоров
539.                     Стелиян Рачев Иванов
540.                     Марияна Атанасова Букорова
541.                     Георги Весков Милев
542.                     Борислав Жулианов Желев
543.                     Мартин Яворов Янев
544.                     Жулиян Христов Желев
545.                     Любомир Мирославов Димитров
546.                     Камен Пламенов Кънчев
547.                     Кирил Ботев Дишков
548.                     Мария Кирилова Дишкова
549.                     Вили Росенова Радославова
550.                     Петранка Стоянова Маринова
551.                     Стоян Димитров Маринов
552.                     Веселин Стоянов Димитров
553.                     Гергана Маркова Димитрова
554.                     Стоян Веселинов Димитров
555.                     Маргаритка Стоянова Илиева
556.                     Желязко Стоянов Стоянов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения