Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1091-МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  молба за отмяна на влязъл в сила административен акт от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”

Постъпила е молба с вх. № 957 от 19.09.2011 г. на ЦИК от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" с искане да бъде отменено Решение № 603-МИ от 30 август 2011 г. на ЦИК на основание чл. 99 и сл. от АПК. В молбата се твърди, че атакуваното с нея решение на ЦИК е недопустимо, тъй като било постановено по просрочена жалба, и се иска прогласяване на нищожността на същото. Второто твърдение в жалбата е, че атакуваното решение било незаконосъобразно, тъй като жалбата, въз основа на която се е произнесла ЦИК - вх. № 555 от 30.08.2011 г. на ЦИК, подадена от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", била подадена след изтичане на срока по чл. 33, ал. 3 от ИК. Иска се „възобновяване на административното производство по издаден административен акт на основание чл. 99, ал. 1, т. 1 от АПК". Твърди се също така, че Решение № 603-МИ от 30 август 2011 г. на ЦИК е незаконосъобразно, тъй като извън компетентността на ЦИК било да извършва преценка и контрол по отношение разпоредбите на ЗПП и ЗЮЛНЦ по отношение на наименованието на регистрирана от съда политическа партия. Още повече, че и ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" са регистрирани преди влизане в сила на ЗПП от 2005 г. (съответно през 2003 г. и 2000 г.), поради което спрямо тях не е приложима разпоредбата на ЗПП за новорегистриращите се партии, както и че повторението на абревиатурата на „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" се повтаряла само частично.
Въз основа на молбата на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" е образувано административно дело № 12286/2011 г. на ВАС, ІV отделение. С определение № 11762/21.09.2011 г. по същото дело производството е прекратено и молбата е изпратена на ЦИК за произнасяне дали са налице основанията за възобновяване на административното производство, дали са спазени законоустановените срокове за искането и кой може да инициира такова производство.
В изпълнение на указанията на Върховния административен съд Централната избирателна комисия разгледа молбата на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" с вх. № 957 от 19.09.2011 г.
Молбата е подадена в сроковете по чл. 102 от АПК от лице, спрямо което атакуваният административен акт има действие, макар че не е било страна в административното производства.
Молителят се позовава на разпоредбата на чл. 99, ал. 1 от АПК, но съгласно изричната норма на чл. 100 от АПК право да поиска възобновяване на приключило с влязъл в сила административен акт административно производство в случаите на чл. 99, т. 1 от АПК имат административният орган, постановил акта, Омбудсманът на Република България или съответният прокурор. Молителят не попада сред лицата, изрично изброени в чл. 100 от АПК, което прави молбата му недопустима и на това основание.
Разгледана по същество, молбата е и неоснователна. Жалбата на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е подадена в тридневния срок след обявяване на решението на ОИК - Плевен. Централната избирателна комисия се е произнесла по допустима и основателна жалба. Наименованието и абревиатурата на регистрираната с решение № 47 от 24.08.2011 г. на ОИК - Плевен, местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН" (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, „ВМРО - НИЕ", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ") са в нарушение на забраната на чл. 77, ал. 1 от ИК в частта, в която наименованието на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е изписана като „ВМРО - НИЕ".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 99 - 102 от АПК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" с правно основание чл. 99 от АПК като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 7 от ИК в тридневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения