Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1090-НС
София, 27 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-15) от 26.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 946 (деветстотин четиридесет и шест) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-15) от 26.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 925 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

От списъка към вх. № 3 (3-15) от 26.09.2014 г. е установено, че Борислав Бойков Георгиев е регистриран като кандидат за народен представител в изборен район - Двадесет и шести - Софийски в листата на КП „БСП - ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"; шестнадесет лица вече са регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения; две лица с различни имена имат еднакви ЕГН; едно лице няма навършени 18 години към датата на регистрация.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 925 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва: 

Име, презиме, фамилия
1.                           Нина Дачева Анжерова
2.                           Стоян Страхилов Петров
3.                           Георги Крумов Миков
4.                           Емил Красимиров Димитров
5.                           Бисер Русев Ехов
6.                           Юлия Христова Башева
7.                           Захарина Христова Кутова
8.                           Здравка Иванова Чалова
9.                           Анатоли Иванов Орманов
10.                      Андрей Здравков Ломски
11.                      Миглена Велкова Димитрова
12.                      Андрей Асенов Пехливанов
13.                      Севдалин Якимов Кушлев
14.                      Николай Василев Камберов
15.                      Здравко Демиров Мишев
16.                      Венета Бориславова Цацарова
17.                      Неджиб Садъков Гудев
18.                      Румяна Станкова Кюлевчиева
19.                      Йонко Стефанов Кичуков
20.                      Недялко Димитров Карамфилов
21.                      Атанас Иванов Карамучев
22.                      Венета Емилова Прингова
23.                      Eлена Тодорова Гайдарова
24.                      Александър Асенов Енгеров
25.                      Юлия Боянова Кехайова
26.                      Карамфилка Емилова Шехонова
27.                      Николай Згуров Чуртов
28.                      Йордан Атанасов Ташев
29.                      Кръстю Димитров Бакалски
30.                      Методи Милков Чаушев
31.                      Силвия Миткова Колева
32.                      Ангел Илиев Белев
33.                      Петър Атанасов Величков
34.                      Десислава Сашева Димова
35.                      Георги Димитров Коюмджиев
36.                      Христо Костадинов Стойков
37.                      Мария Тодорова Кехайова
38.                      Лилия Андреева Корчева
39.                      Катя Динкова Сариева
40.                      Лютви Кадиров Кьосев
41.                      Георги Анастасов Христов
42.                      Ангел Иванов Стойчев
43.                      Славчо Якимов Медов
44.                      Росен Пламенов Кисимов
45.                      Иванка Тодорова Лазарова
46.                      Веселка Иванова Русинова
47.                      Катя Демирева Букова
48.                      Николай Петров Пишинов
49.                      Радомира Николова Лазарова
50.                      Апостол Тодоров Ангелов
51.                      Юлиан Севдалинов Алдомиров
52.                      Мария Илиева Бадева
53.                      Симеон Юлиянов Мутков
54.                      Васил Николов Пеев
55.                      Росица Стефанова Гугинска
56.                      Славка Георгиева Тунева
57.                      Снежана Иванова Карамихалева
58.                      Никола Костадинов Кермедчиев
59.                      Лазар Михалев Солаков
60.                      Стефан Янков Кумецов
61.                      Нели Василева Заимова
62.                      Юлка Симеонова Кацарова
63.                      Марчо Гавраилов Шопов
64.                      Радослав Митков Чолаков
65.                      Карамфил Асенов Хаджиев
66.                      Захари Сергеев Демерджиев
67.                      Борислав Мирославов Романов
68.                      Сашо Векилов Каменов
69.                      Мимине Хайриева Хохтева
70.                      Виолета Карамфилова Дагигова
71.                      Исмет Шабанов Тикалчев
72.                      Венцислав Карамфилов Куртинов
73.                      Емил Чавдаров Грошев
74.                      Емил Росенов Чаушев
75.                      Емине Мехмедова Чаушева
76.                      Емил Хариев Манов
77.                      Даринка Димитрова Караджова
78.                      Снежана Елмирова Говедарова
79.                      Петър Василев Маджаров
80.                      Радослав Емилов Башев
81.                      Елеонора Венциславова Омуркова
82.                      Бойко Савков Якимов
83.                      Минчо Славов Башев
84.                      Здравко Минчев Жанаваров
85.                      Карамфил Асенов Бораджиев
86.                      Методи Митков Хаджиев
87.                      Карамфилка Харитонова Калайджиева
88.                      Савко Асенов Башев
89.                      Георги Цветков Димитров
90.                      Румен Митков Димитров
91.                      Захаринка Фиданова Узунова
92.                      Валентин Андреев Чаркаджиев
93.                      Нези Еминов Шумков
94.                      Малинка Свиленова Брамова
95.                      Динко Ясенов Узунов
96.                      Тихомир Емилов Шумков
97.                      Захари Бойков Александров
98.                      Васил Янков Пелтеков
99.                      Ангел Василев Узунов
100.                  Костадин Тодоров Пичуров
101.                  Сузана Георгиева Кисьова
102.                  Славка Димитрова Коюмджиева
103.                  Фернандес Митков Митев
104.                  Магдалена Здравкова Златанова-Пашова
105.                  Елка Алексиева Сансарова-Башева
106.                  Илко Руменов Мемиев
107.                  Наско Илчев Башев
108.                  Захаринка Филипова Уручева
109.                  Малин Антимов Димитров
110.                  Христо Огнянов Манолов
111.                  Катя Любомирова Шехова
112.                  Стефан Събев Василев
113.                  Лидия Бисерова Делиева
114.                  Росен Асенов Кокалов
115.                  Галина Живкова Гаджева
116.                  Татяна Миткова Хаджиева
117.                  Живка Димитрова Исакова
118.                  Захари Асенов Терзиев
119.                  Росица Левенова Чавдарова
120.                  Софка Бисерова Чолакова
121.                  Величка Георгиева Каленова
122.                  Даниела Ангелова Иванова
123.                  Анета Радкова Сакалева
124.                  Георги Стоилов Марински
125.                  Бисерка Манолова Жайгарова
126.                  Джеврие Реджепова Чобанова
127.                  Костадинка Стефанова Крокодилова
128.                  Цонка Никола Пищалова
129.                  Васка Димитрова Таушанова
130.                  Маргарита Георгиева Бозукова
131.                  Мария Георгиева Янкова
132.                  Георги Анастасов Карамихалев
133.                  Розалия Емилова Хаджиева
134.                  Божидар Руменов Борисов
135.                  Таня Асенова Малинова
136.                  Мария Георгиева Гайдаджиева
137.                  Радка Атанасова Симеонова
138.                  Гина Томова Вулджева
139.                  Лидия Руменова Халачева
140.                  Бойка Райкова Кондилова
141.                  Васка Асенова Милева
142.                  Петя Цветкова Николова
143.                  Теменужка Александрова Иметска
144.                  Христина Ясенова Чаушева
145.                  Тома Атанасов Илчевски
146.                  Юлиян Велинов Чакъров
147.                  Звездан Кальов Хаджийчев
148.                  Детелина Росенова Ангелова
149.                  Елена Костадинова Маркова
150.                  Красимир Ангелов Баргански
151.                  Павлина Андонова Коева
152.                  Георги Петров Данчев
153.                  Румен Александров Кисьов
154.                  Енгюл Сафет Шеип
155.                  Джамал Шабанов Саидов
156.                  Лазар Атанасов Александров
157.                  Венета Евгениева Чейрекова
158.                  Васил Димитров Шайков
159.                  Митко Асенов Митев
160.                  Елена Андонова Копаранова
161.                  Боряна Борянова Кирова
162.                  Стефан Стоянов Баратунлиев
163.                  Цвятко Насков Шуменски
164.                  Васил Георгиев Мадански
165.                  Райка Тодорова Даскалова
166.                  Небие Раифова Алиева
167.                  Диляна Бойкова Кисьова
168.                  Селви Ахмедов Асанлиев
169.                  Руска Димитрова Ковачева
170.                  Росица Тодорова Иванова
171.                  Кузмина Любомирова Mитева
172.                  Mарина Кузманова Попова
173.                  Тошко Маринов Кехайов
174.                  Хатидже Мехмедова Акхасанова
175.                  Мария Атанасова Балачева
176.                  Евгени Ясенов Ковачев
177.                  Иван Петров Иванов
178.                  Надя Филева Колева
179.                  Лидия Василева Трифонова
180.                  Радослав Райков Руженов
181.                  Мая Йорданова Павлова
182.                  Донка Иванова Георгиева
183.                  Васил Живков Илиев
184.                  Даниела Огнянова Терзиева
185.                  Юлка Асенова Лущева
186.                  Захаринка Петрова Райчева
187.                  Ангел Красмиров Христов
188.                  Красмир Васев Христов
189.                  Бедрие Събриева Кисьова
190.                  Юри Христов Маринов
191.                  Анна Филипова Мирчева
192.                  Петър Стаиков Величков
193.                  Рената Николова Павлова
194.                  Юлия Георгиева Митева
195.                  Хамид Шакиров Саидов
196.                  Иван Петров Гълъбов
197.                  Анелия Иванова Блатева
198.                  Сашо Антонов Антонов
199.                  Славчо Милков Ангелов
200.                  Владимир Методиев Димитров
201.                  Йордан Стефанов Димитров
202.                  Недялко Петков Рашев
203.                  Стоян Йорданов Райков
204.                  Албена Радославова Хаджиева
205.                  Ивета Желева Екова
206.                  Славко Георгиев Тодоров
207.                  Нина Славова Дражева
208.                  Сесил Исметова Исмаилова
209.                  Светлана Йорданова Цонева
210.                  Румянка Атанасова Христова
211.                  Галина Тошкова Грудева
212.                  Наталия Веселинова Христова
213.                  Красимира Николаева Тенева
214.                  Елена Георгиева Младенова
215.                  Павлина Стефанова Винце
216.                  Снежана Димитрова Иванова
217.                  Янислав Божанов Михалев
218.                  Десислава Иванова Иванова
219.                  Искра Цветанова Климентова
220.                  Маргарита Генчева Стойкова
221.                  Красимир Ставрев Кондов
222.                  Стоян Добрев Стоянов
223.                  Ваня Дамянова Стоянова
224.                  Деян Стоянов Стоянов
225.                  Меглена Стефанова Шегенова
226.                  Християн Димитров Янъков
227.                  Радослава Николова Пешева
228.                  Владислав Драгомиров Пешев
229.                  Троица Георгиева Недева
230.                  Станислава Николаева Радичкова
231.                  Даниела Бисерова Георгиева
232.                  Мартин Георгиев Недялков
233.                  Красимир Владимиров Йорданов
234.                  Николай Стоянов Стоянов
235.                  Даниела Даниелова Симеонова
236.                  Евгения Александрова Александрова
237.                  Борислав Петков Белчев
238.                  Светлана Маринова Янкова
239.                  Мария Любенова Цонкова
240.                  Цветана Иванова Петкова
241.                  Цветана Илиева Тодорова
242.                  Тодор Тодоров Лалов
243.                  Първолета Василева Величкова
244.                  Стефка Илиева Вълчова
245.                  Нели Тодорова Нейкова
246.                  Цонка Младенова Савчева
247.                  Любомир Петров Лишковски
248.                  Валя Иванова Петрова
249.                  Галина Иванова Пенчева
250.                  Стефчо Петров Симеонов
251.                  Добромир Митков Левашки
252.                  Катя Николова Ангелова
253.                  Виолета Иванова Минковска
254.                  Василка Христова Стойкова
255.                  Лиляна Маринова Христова
256.                  Велислава Георгиева Вълева
257.                  Владислав Ангелов Христов
258.                  Иванка Георгиева Фърцаловска
259.                  Маргарита Димитрова Александрова
260.                  Иван Дилов Дилов
261.                  Милка Димитрова Илиева
262.                  Елисей Неделков Давидов
263.                  Найден Христов Христов
264.                  Антони Димитров Илиев
265.                  Веселин Петковвасилев
266.                  Здравко Коцов Коцов
267.                  Цветелина Тодорова Иванова
268.                  Валя Петкова Кръстева
269.                  Димитра Пенчева Каменова
270.                  Милчо Маринов Михайлов
271.                  Анелия Христова Василева
272.                  Александър Ваньов Недялков
273.                  Димитрина Петрова Каменова
274.                  Юлиян Боянов Цолов
275.                  Анастасия Спасова Методиева
276.                  Ангел Мариянов Великинов
277.                  Грета Димитрова Пилчева
278.                  Николина Илиева Маринова
279.                  Валери Гергов Кънов
280.                  Пламен Тодоров Тодоров
281.                  Силвия Николаева Христова
282.                  Владимир Христов Василев
283.                  Славка Тодорова Минкова
284.                  Николай Костадинов Минков
285.                  Делян Йорданов Кюприбашиев
286.                  Митат Юзджан Турханов
287.                  Донка Добрева Кюприбашиева
288.                  Димитър Павлов Димитров
289.                  Георги Видулов Танев
290.                  Бойко Николов Неделчев
291.                  Димитър Василев Василев
292.                  Иванка Велева Стойнова
293.                  Мария Стоянова Пешева
294.                  Верка Кирилова Кръстева
295.                  Страхил Миладинов Петков
296.                  Георги Иванов Борисов
297.                  Весела Владимирова Иванова-Петрова
298.                  Стефан Атанасов Аспарухов
299.                  Пенчо Пенчев Гуевски
300.                  Васил Димитров Витков
301.                  Неделка Цолева Димитрова
302.                  Ивайло Асенов Петров
303.                  Николай Йорданов Рангелов
304.                  Стоян Димитров Димитров
305.                  Надка Влъчкова Първанова
306.                  Зорница Борисова Славова
307.                  Султанка Митева Василева
308.                  Светлана Илианова Борисова
309.                  Антон Иванов Борисов
310.                  Константин Куртев Пенчев
311.                  Васил Иванов Василев
312.                  Лилия Лазарова Василева
313.                  Иванка Павлова Лазарова
314.                  Райна Василева Колева
315.                  Димитринка Николова Димитрова
316.                  Александър Венциславов Мановло
317.                  Видин Йорданов Григоров
318.                  Габриела Варленова Величкова
319.                  Петя Иванова Манолова
320.                  Цветомир Лазаров Борисов
321.                  Емил Славчев Младенов
322.                  Асен Христофоров Симов
323.                  Лиляна Драгоманов Трифонова
324.                  Борислава Златанова Николова
325.                  Йорданка Димитрова Василева
326.                  Васил Бончев Петров
327.                  Златка Тодорова Мръкова
328.                  Михаил Славчев Стратиев
329.                  Атанас Стоименов Атанасов
330.                  Антоанета Здравкова Драганова
331.                  Весела Дианова Христова
332.                  Иван Николов Брънзелов
333.                  Радослав Димитров Николов
334.                  Ива Илиева Костадинова
335.                  Катя Асенова Якимова
336.                  Живко Емилов Найденов
337.                  Иван Бонев Вутев
338.                  Кирил Димитров Янков
339.                  Радка Илиева Ганиева
340.                  Стоян Георгиев Кърчев
341.                  Цветаанка Георгиева Годжова
342.                  Маринка Иванова Атанасова
343.                  Димка Тодорова Христова
344.                  Петя Людмилова Джорова
345.                  Силвия Ангелова Грозданова
346.                  Мая Димитрова Китанова
347.                  Елена Лъчезарова Иванова
348.                  Тереза Наскова Петрова
349.                  Николица Маринова Димитрова
350.                  Даниела Гълъбова Манчева
351.                  Петър Тодоров Величков
352.                  Михала Благоева Гълъбова
353.                  Спасен Трайков Гьорев
354.                  Владимир Любеноввласакиев
355.                  Здравка Николова Виденова
356.                  Емил Станимиров Илиев
357.                  Михаил Иванов Пацов
358.                  Виктория Аспарухова Младенова
359.                  Тодор Станков Манов
360.                  Иво Христов Цветанов
361.                  Младенка Димитрова Йорданова
362.                  Даниела Георгиева Маринова
363.                  Иван Огнянов Василев
364.                  Вяра Радкова Манова
365.                  Диана Николаева Василева
366.                  Найден Владимиров Пухов
367.                  Вероника Минчева Пачева
368.                  Женя Георгиева Зайкова
369.                  Иван Генчов Найденов
370.                  Цветана Александрова Ненова
371.                  Братан Стоянов Василев
372.                  Георги Ташков Сивов
373.                  Ваня Тенчева Ванчева
374.                  Мариана Любчова Начева
375.                  Елена Дикова Христова
376.                  Ивайло Маринов Джамбазов
377.                  Милена Огнянова Пейчева
378.                  Иван Николов Донков
379.                  Марин Петков Ралчев
380.                  Павел Христов Павлов
381.                  Емилия Янкова Георгиева
382.                  Румен Димитров Илиев
383.                  Гергана Гаврилова Пелова
384.                  Веса Димитрова Цанкова
385.                  Ценка Петрова Петрова
386.                  Пенка Николова Трифонова
387.                  Стефка Иванова Атанасова-Йовчева
388.                  Васил Маринов Василев
389.                  Никола Радов Радунчев
390.                  Димитър Павлов Христов
391.                  Ива Емилова Кирилова
392.                  Емил Иванов Кирилов
393.                  Пенчо Цвятков Предьов
394.                  Славчо Иванов Тасков
395.                  Зорка Славчева Димитрова
396.                  Петьо Маринчев Петров
397.                  Тодор Георгиев Маринов
398.                  Димитър Димитров Димитров
399.                  Кристиян Дончев Дончев
400.                  Стилиян Емилов Евтимов
401.                  Пламен Емилов Кръстанов
402.                  Светослав Николаев Цветков
403.                  Антон Николов Миланов
404.                  Славчо Василев Николов
405.                  Иван Константинов Лозанов
406.                  Георги Димитров Григоров
407.                  Асенка Григорова Григорова
408.                  Ива Емилова Добрева
409.                  Галя Николаева Ангелова
410.                  Славена Тодорова Йорданова
411.                  Васил Бойков Леков
412.                  Албена Благоева Дончева
413.                  Бойко Любчев Найденов
414.                  Бисер Тодоров Христов
415.                  Генчо Спасов Павлов
416.                  Десислава Васкова Петрова
417.                  Васил Григоров Миков
418.                  Натали Павлова Димитрова
419.                  Олег Митков Йорданов
420.                  Ивайло Григоров Павлов
421.                  Александър Валериев Стоянов
422.                  Иван Тодоров Тодоров
423.                  Стефан Русланов Дойчев
424.                  Алекси Красимиров Помашки
425.                  Стефан Бориславов Игов
426.                  Камелия Митрошинова Минева
427.                  Неделина Божидарова Ефтимова
428.                  Биляна Деянова Дойнова
429.                  Евелина Емилова Петрова
430.                  Людмила Павлова Каралеева
431.                  Величко Галинов Митов
432.                  Петранка Георгиева Стоянова
433.                  Емил Кирилов Кръстанов
434.                  Ивелина Георгиева Чавеова
435.                  Николай Борисов Илчев
436.                  Вероника Бориславова Милчева
437.                  Мирослав Асенов Димов
438.                  Ани Красимирова Петрова
439.                  Делян Стоянов Дъбов
440.                  Антони Светославов Сотиров
441.                  Димитър Димов Стойчев
442.                  Златка Михайлова Никова
443.                  Антон Иванов Симеонов
444.                  Димитър Валентинов Борисов
445.                  Иван Христов Ненов
446.                  Кольо Атанасов Чанев
447.                  Васил Драганов Русев
448.                  Лилия Илиева Паралюзова
449.                  Николай Лазаров Константинов
450.                  Никола Евстатиев Симеонов
451.                  Милослав Петков Миков
452.                  Стоян Димитров Дъбов
453.                  Огнян Цветков Иванов
454.                  Бойко Георгиев Митов
455.                  Невена Стефанова Георгиева
456.                  Галина Веселинова Неделчева
457.                  Филип Илиев Кутин
458.                  Цонка Иванова Цакова
459.                  Цветанка Николова Стаменова
460.                  Зорница Николова Стратиева
461.                  Нина Красимирова Иванова
462.                  Невяна Петрова Петрова
463.                  Нели Николова Ненова
464.                  Иван Ангелов Милев
465.                  Петър Димитров Пейков
466.                  Йото Елитов Иванов
467.                  Пламен Динков Петров
468.                  Вера Стефонова Христова
469.                  Янка Маринова Козлева
470.                  Румен Петров Младенов
471.                  Юлия Веселинова Илиева
472.                  Павлина Стоянова Димитрова
473.                  Благоден Кръстев Цветков
474.                  Делян Младенов Георгиев
475.                  Николина Кирилова Георгиева
476.                  Магдалена Стефанова Георгиева
477.                  Константин Кирилов Недялков
478.                  Виолета Иванова Друмева
479.                  Франциско-Алберт Филипе Ареас
480.                  Сава Георгиев Владимиров
481.                  Владимир Кирилов Канчев
482.                  Ангел Иванов Томов
483.                  Мария Георгиева Татарева
484.                  Красимира Димитрова Нинова
485.                  Димо Кирилов Петров
486.                  Цветанка Тодорова Мулешкова
487.                  Ивелина Атанасова Къслева
488.                  Валентина Петкова Михайлова
489.                  Генади Христов Димовски
490.                  Стефани Цезаринова Милева
491.                  Владимир Александров Калъпсъзов
492.                  Иван Рачков Иванов
493.                  Димитър Иванов Стефанов
494.                  Явор Христофоров Ефтимов
495.                  Момчил Христофоров Ефтимов
496.                  Благой Борисов Михайлов
497.                  Иван Стайков Димитров
498.                  Димитър Димитров Атанасов
499.                  Симеон Даков Даков
500.                  Ангел Радков Пейн
501.                  Марин Генадиев Цветков
502.                  Петко Божидаров Меродийски
503.                  Петрана Иванова Сомлева
504.                  Стамен Иванов Ангелов
505.                  Любомир Стефанов Петков
506.                  Стоил Миков Стоилов
507.                  Здравко Ангелов Михайлов
508.                  Таньо Минев Костадинов
509.                  Юлия Петрова Къшева
510.                  Цветомир Благоев Цветков
511.                  Траян Димитров Дечев
512.                  Светозар Георгиев Георгиев
513.                  Петя Атанасова Савова
514.                  Митьо Тодоров Георгиев
515.                  Любомир Гетов Добрев
516.                  Красимира Стефанова Нешкова
517.                  Кирил Бончев Колчев
518.                  Виктория Георгиева Александрова-Гълъбова
519.                  Васил Христов Ташев
520.                  Владимир Георгиев Георгиев
521.                  Георги Ангелов Първанов
522.                  Гале Димитров Христов
523.                  Георги Ангелов Михайлов
524.                  Георги Димитров Джоргов
525.                  Георги Цанев Досев
526.                  Димитър Николов Димитров
527.                  Евдокия Андреева Чалмова
528.                  Елица Викторова Донова
529.                  Петър Димитров Петров
530.                  Пламен Ангелов Петров
531.                  Милена Цветанова Цветкова
532.                  Татяна Благоева Попова
533.                  Цветан Миков Цанов
534.                  Верка Кръстева Коцева
535.                  Марин Евлогиев Георгиев
536.                  Георги Христов Христов
537.                  Александър Славов Карастоянов
538.                  Веселин Иванов Пашов
539.                  Виктор Ангелов Киров
540.                  Володя Иванов Киров
541.                  Георги Людмилов Топалов
542.                  Евгени Ванев Иванов
543.                  Едуард Яни Иванов
544.                  Емилия Иванова Николова
545.                  Жанет Данова Цаковска-Несторова
546.                  Иван Филипов Ковачев
547.                  Ирина Томова Терзиева
548.                  Калин Пенчов Адърски
549.                  Людмил Иванов Баев
550.                  Мирослав Димитров Димитров
551.                  Никола Николаев Душков
552.                  Ния Асенова Богомилова
553.                  Райна Николаева Душкова
554.                  Ружа Николаева Запрянова
555.                  Стоян Кирилов Борисов
556.                  Юлиан Божидаров Божинов
557.                  Полина Божилова Кръстанова
558.                  Ганка Рангелова Ваташка
559.                  Славчо Благоев Александров
560.                  Христо Стоянов Чакъров
561.                  Петър Кирилов Косев
562.                  Росица Атанасова Зубева
563.                  Ганка Панталеева Стратиева
564.                  Валери Димитров Славчев
565.                  Анка Димитрова Иванова
566.                  Койчо Панов Козарев
567.                  Милен Нешев Царевски
568.                  Теодор Николаев Николов
569.                  Нина Атанасова Дамянова
570.                  Богиня Петрова Алексова
571.                  Румяна Вълчева Трайкова
572.                  Димитър Руменов Шарков
573.                  Здравко Бориславов Живков
574.                  Георги Стефанов Новев
575.                  Ванина Траянова Деянова
576.                  Галя Костадинова Гарванова
577.                  Йорданн Павлов Петров
578.                  Георги Руйчев Костов
579.                  Благомир Тошков Толев
580.                  Снежанка Иванова Рангелова
581.                  Камен Кирилов Донков
582.                  Цвета Витанова Александрова
583.                  Илия Захариев Игликин
584.                  Бистра Томова Герова
585.                  Анджелина Ангелова Бошнакова
586.                  Дарина Маркова Пачева
587.                  Еньо Енев Савов
588.                  Едуард Ардаш Парсехян
589.                  Сергей Ганчев Томов
590.                  Димитър Христов Беров
591.                  Иво Кирилов Танчев
592.                  Стефан Кирилов Киранов
593.                  Любомир Симеонов Черногорски
594.                  Надежда Маринова Върбанова
595.                  Любомир Пасков Ташков
596.                  Иван Маринов Богданов
597.                  Орлин Василев Киров
598.                  Денка Стоянова Евстатиева
599.                  Петра Димитрова Чапхазова
600.                  Александър Венциславов Димитров
601.                  Цветан Василев Цолов
602.                  Петко Владимиров Димитров
603.                  Елена Атанасова Манолова
604.                  Силвия Емилова Байчева
605.                  Милчо Стойков Костадинов
606.                  Соня Станишева Костадинова
607.                  Вероника Милчева Костадинова
608.                  Силвия Милчева Костадинова
609.                  Мая Георгиева Николова
610.                  Георги Николов Шуманов
611.                  Витка Георгиева Николова
612.                  Христо Паисиев Маджаров
613.                  Атанас Георгиев Ганев
614.                  Георги Илиев Ганев
615.                  Минка Атанасова Ганева
616.                  Мария Никифорова Димитрова
617.                  Мариана Димитрова Гайдарова
618.                  Донка Иванова Драганова
619.                  Генка Цветанова Таскова
620.                  Цветанка Илиева Тасева
621.                  Надежда Петрова Николова
622.                  Лъчезар Виколаев Анчев
623.                  Пламен Иванов Ушколов
624.                  Юлия Пенкова Добрева
625.                  Людмил Николаев Анчев
626.                  Гергана Николаева Анчева
627.                  Деян Невентов Узунов
628.                  Соня Дочева Иванов
629.                  Силвия Сонева Йорданова
630.                  Светлана Деянова Спасова
631.                  Илинка Сотирова Цветкова
632.                  Александра Иванова Цветанова
633.                  Васил Сотиров Найденов
634.                  Цветанка Иванова Найденова
635.                  Галина Алексиева Костова
636.                  Николай Георгиев Анчев
637.                  Виктор Василев Конканчийски
638.                  Васил Николов Василев
639.                  Силвия Бранимирова Даргова
640.                  Пенка Танчева Начева
641.                  Мария Петрова Русева
642.                  Ирена Тихомирова Колева
643.                  Елена Борисова Делчева
644.                  Преслав Трендафилов Богданов
645.                  Петър Филипов Петров
646.                  Михаил Иванов Ставрев
647.                  Николай Динев Карафизиев
648.                  Симона Георгиева Чичкова
649.                  Александър Златков Александров
650.                  Виолета Цветанова Стойкова
651.                  Кирил Йорданов Ковачев
652.                  Христо Валентинов Гергов
653.                  Алекси Милков Манолов
654.                  Иво Крумов Георгиев
655.                  Валентин Маринов Захариев
656.                  Георги Кирилов Марковски
657.                  Антоанета Цветанова Георгиева
658.                  Томи Христов Стоянов
659.                  Димитър Христимов Самодов
660.                  Бойка Маринова Малчева
661.                  Илияниколов Шаламандов
662.                  Венцеслав Младенов Александров
663.                  Йордан Благоев Радков
664.                  Ростислав Георгиев Негенцов
665.                  Симона Начева Христова
666.                  Петко Батев Петков
667.                  Венелин Георгиев Михайлов
668.                  Веселин Трифонов Пенев
669.                  Трифон Стоев Трифонов
670.                  Стефанка Спасова Петкова
671.                  Радослав Иванов Радев
672.                  Симеон Дечев Симеонов
673.                  Моника Иванова Спасова
674.                  Веселин Любомиров Гъжев
675.                  Божанка Георгиева Николова
676.                  Мариан Иванов Вигенин
677.                  Цанко Каменов Илиев
678.                  Симеон Петров Симеонов
679.                  Нанко Стайков Мавров
680.                  Тодор Иванов Модев
681.                  Мария Иванова Папазова
682.                  Красимира Стаменова Гълъбова
683.                  Мария Георгиева Величкова
684.                  Тодор Георгиев Благьов
685.                  Васко Захариев Цветков
686.                  Мирослав Василев Стефанов
687.                  Ивайло Димитров Бояджиев
688.                  Иван Петров Стефанов
689.                  Иван Кирилов Захариев
690.                  Богомил Мирославов Петров
691.                  Нели Михайлова Георгиева
692.                  Цеца Тодорова Кръстева
693.                  Стефка Асенова Рибарова
694.                  Ангел Асенов Ангелов
695.                  Петър Иванов Филипов
696.                  Богомил Кулчев Баев
697.                  Станислав Цветанов Кочков
698.                  Михаела Михайлова Георгиева
699.                  Димитър Благоев Георгиев
700.                  Димитър Иванов Лозанов
701.                  Мария Петрова Лозанова
702.                  Пенчо Иванов Бончев
703.                  Константин Велчев Велев
704.                  Йордан Костадинов Щръклев
705.                  Асен Борисов Пейнов
706.                  Мартин Драгомиров Цуцуманов
707.                  Роза Велинова Иванова-Гълъбова
708.                  Мариана Атанасова Георгиева
709.                  Иван Лазаров Велчев
710.                  Никол Иво Каназирева
711.                  Йорданка Недева Бичевска
712.                  Николая Христова Кокарешкова
713.                  Васил Петков Стайков
714.                  Валентин Боянов Даскалов
715.                  Александър Методиев Найденов
716.                  Тинка Траянова Иванова
717.                  Димитър Тодоров Яначков
718.                  Пеграна Анева Влъчкова
719.                  Атанас Бориславов Йорданов
720.                  Ангел Асенов Димитров
721.                  Румен Радков Симеонов
722.                  Цветан Трайков Димитров
723.                  Емилия Асенова Куртева
724.                  Тинка Любчова Маринова
725.                  Стоянка Маринова Иванова
726.                  Димитър Веселинов Младенов
727.                  Катя Захариева Симеонова
728.                  Димитър Йорданов Костов
729.                  Нина Николова Ламбева
730.                  Георги Анатолиев Милев
731.                  Чавдар Георгиев Филипов
732.                  Евтим Серафимов Евтимов
733.                  Атанас Мирчев Симеонов
734.                  Петко Николов Станков
735.                  Светослав Таков Симов
736.                  Анелия Валентинова Ангелова
737.                  Тинка Цветанова Дълбокова
738.                  Стефан Пенчев Цанков
739.                  Петко Христов Стоев
740.                  Николина Петрова Русанова
741.                  Анка Николова Гьошева
742.                  Йорданка Танчова Костова
743.                  Иван Петков Иванов
744.                  Ирина Стефанова Николова
745.                  Ненко Гурков Балев
746.                  Борис Костов Рангелов
747.                  Гълъбина Здравкова Симова
748.                  Мариела Руменова Петрова
749.                  Бойко Методиев Василев
750.                  Мария Петрова Христова
751.                  Николай Кънчев Кънчев
752.                  Ивелин Николаев Чунчуков
753.                  Лилия Ангелова Антонова
754.                  Божидар Тодоров Милев
755.                  Стефан Дончев Стоев
756.                  Стефан Петров Сарафов
757.                  Стойка Илиева Йорданова
758.                  Колю Стоянов Колев
759.                  Стефчо Трайчев Георгиев
760.                  Виктор Димитров Шопов
761.                  Златан Василев Йорданов
762.                  Денко Василев Славов
763.                  Красимир Донов Доновски
764.                  Катя Цветанова Федотова
765.                  Гроздан Николов Павлов
766.                  Петър Димитров Стайков
767.                  Ганка Николова Драганова
768.                  Валерия Йорданова Ковачева
769.                  Любомир Василев Велков
770.                  Георги Константинов Станчев
771.                  Димитър Красимиров Христов
772.                  Мариела Пламенова Димова
773.                  Антоанета Димитрова Стоянова
774.                  Лиляна Борисова Николова
775.                  Мариета Йорданова Николова
776.                  Цеца Цокова Григорова
777.                  Ася Цветанова Цветанова
778.                  Стефка Асенова Богданова
779.                  Снежинка Йорданова Цолова
780.                  Нора Славчева Лангова
781.                  Петя Ганева Ганева
782.                  Лилия Асенова Димитрова
783.                  Светланка Миланова Новкова
784.                  Стоян Димитров Иванов
785.                  Василка Милутинова Стоицева
786.                  Магдалена Бисерова Илкова
787.                  Здравка Стоянова Владимирова
788.                  Галина Цветанова Георгиева
789.                  Иво Людмилов Петров
790.                  Иван Сотиров Кръстев
791.                  Роза Замфирова Дамянова
792.                  Стефани Антониева Антонова
793.                  Бойка Георгиева Николова
794.                  Димка Димитрова Зиновиева
795.                  Стефанка Иванова Петрова
796.                  Цветомира Милчева Захариева
797.                  Мина Иванова Карастоянова
798.                  Цветанка Петрова Чолакова
799.                  Наталия Николова Ценова
800.                  Лазаринка Лазарова Георгиева
801.                  Невена Атанасова Стойкова
802.                  Мария Никифорова Игнатова
803.                  Христина Димитрова Тодорова
804.                  Венелин Светославов Кръстанов
805.                  Марио Сашков Цветков
806.                  Калинка Станчова Кръстева
807.                  Гергана Асенова Трайкова
808.                  Бойка Велчева Тодорова
809.                  Мартин Николов Иванов
810.                  Саша Сергиева Недялкова
811.                  Виктория Ангелова Стойновска
812.                  Валентина Димитрова Пейчева
813.                  Мая Ангелова Ботева
814.                  Тодорка Василева Николова
815.                  Даниела Венциславова Петкова
816.                  Милко Нинов Вутов
817.                  Велизар Борисов Благоев
818.                  Величка Александрова Тодорова
819.                  Галина Любенова Петрова
820.                  Иванка Боянова Мартин
821.                  Светлин Ленинов Тишев
822.                  Павлина Борисова Тишева
823.                  Цветанка Спасова Кръстева
824.                  Иванка Кирилова Илиева
825.                  Велко Костадинов Добрев
826.                  Валентина Атанасова Бухалска
827.                  Лиляна Пейчева Андонова
828.                  Богиня Георгиева Хаджийска
829.                  Роза Янева Делчева
830.                  Лиляна Асенова Михалкова
831.                  Георгия Данова Петрова
832.                  Юри Богданов Тошев
833.                  Павел Георгиев Ризов
834.                  Ангел Стоев Стоев
835.                  Кирил Станишев Ненков
836.                  Катя Трифонова Трифонова
837.                  Цветанка Александрова Йорданова
838.                  Васил Владимиров Панагонов
839.                  Атанас Василев Рондов
840.                  Антон Милчев Гурсов
841.                  Люба Евстатиева Димитрова
842.                  Мария Георгиева Александрова
843.                  Светлана Страхилова Костадинова
844.                  Даниел Александров Джоргов
845.                  Георги Димитров Вучев
846.                  Боян Валентинов Стоянов
847.                  Станислава Димитрова Райкова
848.                  Йорданка Иванова Янкова
849.                  Данаил Николаев Стоичков
850.                  Персян Кирилов Янков
851.                  Светлозар Василев Узунов
852.                  Марияна Огнянова Михайлова
853.                  Николай Сотиров Найденов
854.                  Валентин Димитров Николов
855.                  Цветанка Атанасова Стоянова
856.                  Васил Иванов Димитров
857.                  Лиляна Трайкова Колева
858.                  Манол Стоянов Илков
859.                  Вера Тодорова Янакиева
860.                  Нина Илиева Маджарова
861.                  Елизабет Иванова Маджарова
862.                  Илиян Крумов Крумов
863.                  Ивелина Кирова Пилева
864.                  Милка Асенова Нинова
865.                  Тодорка Христова Лингорска
866.                  Елена Петрова Балтова
867.                  Алтънка Василева Тодорова
868.                  Роса Дикова Михова
869.                  Надежда Георгиева Георгиева
870.                  Васил Маринов Карафизов
871.                  Кънчо Стефанов Кантарджиев
872.                  Борислав Димитров Илиев
873.                  Ангел Стефчов Емилов
874.                  Радка Иванова Каменска
875.                  Кирил Йосифов Парапанов
876.                  Десислава Стефанова Славчева
877.                  Жоро Панайотов Стоянов
878.                  Кирил Борисов Бунцев
879.                  Вероника Руменова Атанасова
880.                  Димчо Георгиев Стоев
881.                  Ангел Драгомиров Паргов
882.                  Васил Борисов Соколов
883.                  Надя Тодорова Славчева Славчева
884.                  Малина Георгиева Мирчева
885.                  Кирил Георгиев Стефанов
886.                  Ефросина Георгиева Георгиева
887.                  Татяна Колева Дочева
888.                  Недка Николова Мурашовска
889.                  Нина Егоровна Берберска
890.                  Веселин Симов Никифоров
891.                  Симеонка Крумова Трайкова
892.                  Стоян Христов Стоянов
893.                  Снежана Максимова Малинова
894.                  Никола Борисов Златков
895.                  Ели Христова Иванова
896.                  Явор Руменов Петков
897.                  Ваня Добрева Борисова
898.                  Мариета Ангелова Гогова
899.                  Антон Славчев Христов
900.                  Ваклин Любенов Русев
901.                  Васил Радоев Тошев
902.                  Димитър Христов Апостолов
903.                  Николай Любомиров Богданов
904.                  Мария Горанова Христова
905.                  Лидия Любомирова Ацева
906.                  Юлиян Любомиров Богданов
907.                  Румен Благоев Недялков
908.                  Светла Стефанова Заркова
909.                  Любомир Василев Богданов
910.                  Стефан Найденов Александров
911.                  Йордан Стоименов Джандарски
912.                  Благой Ставрев Китов
913.                  Симеонка Станимирова Пенчева
914.                  Иван Спасов Григоров
915.                  Георги Иванов Иванов
916.                  Първан Петров Тошев
917.                  Иван Винев Тодоров
918.                  Анета Георгиева Николова
919.                  Димитринка Илиева Алексиева
920.                  Валери Тодоров Миланов
921.                  Майя Светославова Тарлева
922.                  Симеона Дойчинова Дойчинова
923.                  Ангел Иванов Цветков
924.                  Пенка Винева Павлова
925.                  Венетка Димитрова Борисова

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на 21 лица, както следва:

Име, презиме, фамилия Основание
1. Борислав Бойков Георгиев Регистриран като кандидат за народен представител в МИР  - 26 - Софийски от КП „БСП Лява България"
2. Димитринка Цонкова Радоева Има регистрация като наблюдател от сдружение ГИСДИ
3. Бойчо Цветков Момчилов Има регистрация като наблюдател от сдружение ГИСДИ
4. Владимир Илиев Славчев Има регистрация като наблюдател от сдружение ГИСДИ
5. Никола Антонов Станчев Има регистрация като наблюдател от сдружение ГИСДИ
6. Сашка Григорова Станчева Има регистрация като наблюдател от сдружение ГИСДИ
7. Венцислав Андреев Мирчев Има регистрация като наблюдател от сдружение ГИСДИ
8. Валери Петров Иванчев Вече има регистрация като наблюдател от сдружение ГИСДИ
9. Емил Румянов Матеев
 
Вече има регистрация като наблюдател от сдружение ГИСДИ
10. Ивайло Стойков Йорданов Вече има регистрация като наблюдател от сдружение Център за свободна и качествена алтернатива
11. Божидар Кристиянов Петров Вече има регистрация като наблюдател от сдружение Център за свободна и качествена алтернатива
12. Румен Михайлов Мирчев Вече има регистрация като наблюдател от сдружение Център за свободна и качествена алтернатива
13. Цветко Младенов Шоков Вече има регистрация като наблюдател от сдружение ГИСДИ
14. Валентина Василева Узунова Вече има регистрация като наблюдател от сдружение ГИСДИ
15. Красимир Валентинов Младенов Вече има регистрация като наблюдател от сдружение Център за свободна и качествена алтернатива
16. Стефан Проданов Симеонов Вече има регистрация като наблюдател от сдружение Федерация на независимите студентски дружества
17. Паолина Руменова Тончева Няма навършени 18 години
18. Стефан Гроздев Ангелов Вече има регистрация като наблюдател от сдружение Център за свободна и качествена алтернатива
19. Петко Ангелов Славчев Повторен ЕГН в списъка
20. Петър Петков Петков Повторен ЕГН в списъка
21. Александър Добрев Еленков
 
Вече има регистрация като наблюдател от сдружение Институт за социална интеграция

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения