Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 109-МИ
София, 24 май 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Каолиново, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-15 от 19.05.2021 г. от Наталия Тодорова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, за промяна в състава на ОИК – Каолиново. Предлага се на мястото на Иванка Йорданова Велева – член на ОИК – Каолиново, да бъде назначена Рени Димитрова Русева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Рени Димитрова Русева; пълномощно в полза на Наталия Тодорова; препис-извлечение от акт за смърт № 0098 от 12.05.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Иванка Йорданова Велева като член на ОИК – Каолиново, област Шумен, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Каолиново, област Шумен, Рени Димитрова Русева, ЕГН …

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения