Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1088-НС
София, 27 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Светослав Щерев Николов – председател на УС на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, срещу предизборен агитационен клип на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС“, излъчен по програма Нова телевизия на 18.09.2014 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-23-38 от 19.09.2014 г. от Светослав Щерев Николов в качеството му на председател на УС на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА" срещу предизборен агитационен клип на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС", излъчен по програма Нова телевизия на 18.09.2014 г. между 19,30 и 20,00 ч.

В жалбата са изложени твърдения, че посоченият видеоматериал по недопустим начин подрива авторитета на главния прокурор на Република България, като с излъчването на същия е нарушена забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК, а именно накърняват се добрите нрави.

С писмо изх. № НС-20-339/19.09.2014 г. във връзка с горепосочената жалба ЦИК е изискала сочения видеоматериал от Съвета за електронни медии.

С писмо от 25.09.2014 г. СЕМ е изпратила запис на клип на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС", излъчен по програма Нова телевизия на 18.09.2014 г. между 19,30 и 20,00 ч.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със записа на видеоматериала, получен от СЕМ, установи следното:

По своята същност видеоматериалът представлява платен репортаж, излъчен по програма Нова телевизия. В същия кандидати за народни представители от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС" дискутират общоизвестен проблем в банковия сектор, излагат се позиции и становища по конкретния казус.

Добрите нрави не са писани систематизирани и конкретизирани правила, а съществуват като общи принципи или произтичат от тях. Противоречието с добри нрави би означавало грубо нарушение на общоприетите етични норми, представляващи доминиращ морал в обществото.

Предвид горното Централната избирателна комисия, след като анализира отделните кадри в тяхната съвкупност от излъчения видеоматериал, прави извода, че в последния не се съдържа нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК в хипотезата на накърняване на добрите нрави.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 24, 26 и 45 и чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Светослав Щерев Николов - председател на УС на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА", срещу предизборен агитационен клип на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС", излъчен по програма Нова телевизия на 18.09.2014 г., като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения