Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1087-НС
София, 27 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на Министерство на отбраната срещу запис на агитационен репортаж на ПП България без цензура, излъчен по програма на bTV на 22.09.2014 г. в предизборната агитация за народни представители за изборите на 5 октомври 2014 г.

Постъпил е сигнал от Министерството на отбраната, препратен от СЕМ, с вх. № НС-20-419 от 16.09.2014 г., в който се прави оплакване срещу агитационен репортаж на ПП „България без цензура", включена в състава на едноименната коалиция, излъчен по програма „bTV" на 22.09.2014 г., затова, че се използват кадри с военнослужещи за политически цели, с което се уронва престижът на Българската армия.

Централната избирателна комисия изгледа записа на клипа и установи следното:

Сигналът е насочен срещу платен репортаж на коалиция „България без цензура", в който се отразява участие на представителите на партията в отбелязване Деня на независимостта на България във Велико Търново. По традиция честването е съпроводено с активната роля на военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, но в репортажа призивът за подкрепа на „България без цензура" от лидера на партията в няколко кадъра се прави на фона на военнослужещи в параден строй.

Централната избирателна комисия приема, че с описаните кадри ПП „България без цензура" въвлича в предизборната агитация на коалиция „България без цензура" представители на Въоръжените сили, с което по недопустим начин излиза от предпоставената от чл. 11, ал. 2 от Конституцията рамка за „недържавност" на политическите партии. Манипулативно се използва респектът, вдъхван от стройните редици на военнослужещите, в полза на обсъжданата партия/коалиция. Това нарушение следва да се субсумира в най-широкия по обем състав от забраните за използване на агитационни материали по чл. 183, ал. 4 от ИК - „накърняване на добрите нрави". Защото добрите нрави като морална категория се сблъскват с умишлено създаденото внушение за участие на военнослужещи в конкретното политическо послание.

Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, регистриран за участие в конкретните избори, който използва подобен тип агитационен материал, в случая коалиция „България без цензура". Следователно спрямо коалицията следва да се насочат мерките на Централната избирателна комисия относно спиране на разпространението на агитационния репортаж (съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК Централната избирателна комисия е органът, който трябва да вземе тези мерки, тъй като разпространението му е в повече от един изборен район). Но тъй като репортажът е излъчен еднократно, такива мерки не се налагат.

Независимо от мерките спрямо излъчването (еднократното или многократно) на платения репортаж, с което ЦИК осъществява правомощията си по изборния процес, в рамките на предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител ЦИК следва да ангажира административнонаказателната отговорност на конкретния нарушител - ПП „България без цензура".

За случая е приложима общата разпоредба на чл. 495 от ИК - за всички случаи на нарушения на ИК, за които не е определена отделна санкция, се предвижда глоба от 200 до 2000 лв.

С решението на ЦИК, с което се установява нарушението, следва да се постанови и издаване на акт за установяване на нарушението от председателя на ЦИК съгласно чл. 496, ал. 2, т. 1 от ИК.

Наказателното постановление след това се издава от административно наказващия орган по реда и съгласно чл. 496, ал. 3 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, извършено от ПП „България без цензура", представлявана от Николай Тихомиров Бареков, чрез предизборен платен репортаж, излъчен по програма на „bTV" на 22.09.2014 г. от 19:41:19 часа.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на ПП „България без цензура", с ЕИК 176666205, представлявана Николай Тихомиров Бареков, ЕГН ..., адрес: гр. София, бул. „Черни връх" № 25А, ет. 1.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения