Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1086-МИ
София, 28 януари 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-3 от 28.01.2022 г. от Емине Феимова Якубова – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промяна в състава на ОИК – Търговище. Предлага се на мястото на Мевзуне Мехмедова Бейтулова – секретар на ОИК, да бъде назначен Дениз Мустафов Хюсниев.

Към предложението са приложени: заявление от Мевзуне Мехмедова Бейтулова за освобождаването й като секретар на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Дениз Мустафов Хюсниев; 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Търговище, област Търговище, Мевзуне Мехмедова Бейтулова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Търговище, област Търговице, Дениз Мустафов Хюсниев, ЕГН ....

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения