Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1086-НС
София, 27 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7 (7-6) от 26.09.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявано от Катя Колева Келевска - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 845-НС от 4 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на 65 (шестдесет и пет) лица - представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 7 (7-6) от 26.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 65 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

Име, Презиме, Фамилия
1 Християн Любомиров Терзиев
2 Митко Каменов Башинов
3 Теменужка Цветозарова Стефанова
4 Ирена Цветозарова Стефанова
5 Христо Недялков Велев
6 Румен Дианов Бенов
7 Гроздан Любомиров Докузов
8 Ахмед Ахмедов Пингов
9 Мария Йорданова Тодорова
10 Доротея Цветанова Костадинова
11 Мариана Тодорова Костадинова
12 Румяна Иванова Ангелова
13 Марияна Георгиева Христова
14 Соня Димитрова Димитрова
15 Катя Кирилова Колева
16 Стела Светославова Славова
17 Десислава Драгова Господинова
18 Иван Любомиров Желев
19 Иван Петев Динчев
20 Дияна Иванова Иванова
21 Михаил Мирославов Михайлов
22 Мария Енчева Атанасова
23 Красен Валентинов Колев
24 Дима Иванова Маринова
25 Ренета Росенова Русева - Стефанова
26 Ана Грозева Иванова
27 Станимир Господинов Генов
28 Венцислав Цветанов Благоев
29 Мариана Цветкова Василева
30 Георги Ангелов Василев
31 Георги Манолов Манолов
32 Дилян Господинов Дончев
33 Слави Милчев Иванов
34 Светлана Георгиева Петкова
35 Зоя Димитрова Хлебарова
36 Иванка Георгиева Иванова
37 Петранка Георгиева Димитрова
38 Димитър Милков Георгиев
39 Владимир Любенов Димитров
40 Коста Андреев Илчев
41 Красимир Димитров Дюлгеров
42 Мария Стоянова Недялкова
43 Татяна Петрова Дюлгерова
44 Любен Владимиров Димитров
45 Стоян Иванов Овчаров
46 Димитрина Ангелова Склрярова
47 Илчо Митков Димов
48 Ангел Демирев Димитров
49 Ивайло Владимиров Гьондеров
50 Петър Йорданов Кралев
51 Мира Симеонова Минчева
52 Стоян Стоянов Павлов
53 Дарина Йорданова Иванова
54 Даниела Делчева Тенева
55 Васил Венков Котев
56 Боряна Василева Тодорова
57 Димитър Светославов Пунев
58 Детелин Петков Тодоров
59 Спасимира Василева Петракиева
60 Гергана Николова Миланова
61 Генади Георгиев Ганчев
62 Александър Добрев Еленков
63 Деян Красимиров Кунчев
64 Владимир Георгиев Марков
65 Гергана Иванова Чалтакова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения