Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1084-НС
София, 27 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-11) от 26.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирано с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на 100 (сто) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен в електронен вид и на технически носител.

С вх. № 10 (10-11) от 26.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 100 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Ивета Пламенова Петрова
2. Василка Симеонова Данчовска
3. Иваило Цоков Николов
4. Петър Динков Ангелов
5. Веселка Иванова Дакова
6. Радка Йотова Николова
7. Латинка Вачова Тодорова
8. Венета Вълчова Сандова
9. Иван Георгиев Душков
10. Христо Стефанов Янински
11. Людмил Андонов Маринов
12. Величка Стоянова Христова
13. Лалка Гергова Найденова
14. Венелин Николаев Илиев
15. Иван Димитров Дилов
16. Иван Симеонов Данов
17. Цветан Константинов Котов
18. Павлина Петкова Динкова
19. Павлина Томова Върбанова
20. Цветана Цокова Василковска
21. Светла Симеонова Димитрова
22. Татяна Цолова Ценова
23. Геновева Петрова Маринова
24. Поля Стефанова Станева
25. Павлина Георгиева Мирчовска
26. Елза Валериева Русева
27. Галина Йорданова Иванова
28. Венелина Христова Антонова
29. Севина Кадриева Мехмедова
30. Евгени Цветанов Маринов
31. Евдокия Петкова Христова
32. Емилия Захариева Петрова
33. Иван Генов Иванов
34. Любомир Ненков Латев
35. Петър Николов Митев
36. Бисерка Тодорова Борисова
37. Стефан Гергов Ангелов
38. Светла Стоянова Петрова
39. Даниела Красимирова Николова
40. Милена Димитрова Петрова
41. Цветомир Драгомиров Дилов
42. Маргарита Христова Туртанска
43. Пенка Коцева Кьосева
44. Анета Иванова Петрова
45. Димитрина Божкова Ангелова
46. Гриша Иванов Добрев
47. Васил Томов Цанов
48. Роза Петрова Дикова
49. Сашо Атанасов Табаков
50. Асим Ахмедов Барсанов
51. Благовест Емилов Ангелов
52. Димитрина Георгиева Димитрова
53. Петър Божков Петров
54. Ива Любенова Игнатова
55. Валентина Цекова Иванова
56. Дафинка Миткова Иванова
57. Геновева Петрова Ненковска
58. Цветанка Георгиева Цанова
59. Любка Тодорова Сандова
60. Виктор Цолов Викторов
61. Николай Василев Димитров
62. Тодорка Илиева Петрова
63. Геновева Крумова Ценова
64. Венцислав Богданов Петров
65. Сальо Усаинов Абдурманов
66. Санда Маринова Маринова
67 Мая Иванова Тодорова
68. Васил Андреев Петров
69. Васил Иванов Дарашки
70. Тодор Тодоров Симеонов
71. Валя Георгиева Червеняшка
72. Анелия Георгиева Стоянова
73. Дафинка Василева Иванова
74. Петя Георгиева Панагюрска
75. Вяра Димитрова Ганчева
76. Теодора Димитрова Бенинска
77. Илиян Милов Петров
78. Анатоли Йорданов Атанасов
79. Иванка Маринова Поповска
80. Валентина Василова Стоянова
81. Румен Георгиев Марков
82. Стефан Гюков Тошков
83. Малина Гюкова Пенкова
84. Ганчо Георгиев Ганов
85. Любомир Борисов Лалов
86. Цветослав Веселинов Цветанов
87. Снежана Христова Йотова
88. Милен Василев Младенов
89. Галя Силвиева Димитрова
90. Нели Цветанова Цветанова
91. Цанко Георгиев Цветков
92. Веселин Ангелов Кръстев
93. Мирослав Алекандров Кунчев
94. Мария Иванова Маркова
95. Красимир Димитров Павлов
96. Иво Ценов Атанасов
97. Тотка Георгиева Бонева
98. Ивка Славкова Ценьова
99. Мирослав Иванов Александров
100. Венцислав Димитров Таралански

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения