Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1081-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: искане за промяна на наименованието на коалиция СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, подписано от Евелин Георгиев Парасков, Веселин Иванов Козарев и Гергана Вътева Стоянова – представляващи коалицията заедно и поотделно, заведено под № 2 на 10 септември 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с искане за промяна на наименованието на регистрираната с Решение № 999-МИ на Централната избирателна комисия от 7 септември 2019 г. коалиция СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ. Заявлението е по образец Приложение № 38-МИ от изборните книжа и към него са приложени следните документи:

 1. Анекс № 2 към предизборното политическо споразумение;
 2. Протокол № 10 на изпълнителния съвет на политическа партия „СЪЮЗ РЕГИОНИ“;
 3. Протокол № 38 на изпълнителния съвет на политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“;
 4. Молба към заявление за промяна в наименованието на коалиция СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ;
 5. Копие от решение № 118-ЕП от 10.04.2019 г. за регистрация на коалиция „Патриоти за Валери Симеонов (НФСБ и Средна Европейска класа)“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;
 6. Пълномощно от Евелин Георгиев Парасков и Веселин Иванов Козарев в полза на Гергана Вътева Стоянова.

Иска се промяна на наименованието на вече регистрираната коалиция с горецитираното решение на ЦИК от СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ на СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ – ЗА ДАНИ КАНАЗИРЕВА. Заявлението не съдържа искане за промяна на наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината. В молбата, приложена към заявлението са изложени твърдения относно допустимостта и основателността на искането, а именно, че същото е съобразено с текста на чл. 128, ал. 1 от Изборния кодекс и, че Централната избирателна комисия вече е регистрирала коалиция за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Дежурните членове на Централната избирателна комисия, които са приели заявлението са дали указания в срок до 17.00 ч. на 11.09.2019 г. да се представят доказателства за промяна в наименованието на коалицията, в които да не се съдържа името на физическо лице, като „при неизпълнение на указанията Централната избирателна комисия ще постанови отказ.“ Считано до 17.00 ч. на 11.09.2019 г., а и към момента указанията не са изпълнени.

Централната избирателна комисия след като разгледа поотделно и в тяхната съвкупност всички, приложени към преписката доказателства и релевантните факти прецени, че заявлението е подадено от легитимни лица и в срока, определен от закона и се явява допустимо, а по същество неоснователно, поради следното:

Първоначално в Централната избирателна комисия е постъпило заявление за регистрация на коалиция ДАНИ КАНАЗИРЕВА И СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, заведено под № 2 на 02.09.2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия със свое протоколно решение от 5 септември 2019 г. е оставила преписката без движение и с писмо изх. № МИ-11-9/05.09.2019 г. е дала указания на заявителя за промяна на наименованието на коалицията, което не следва да съдържа имена на физически лица в тридневен срок.

Със заявление, подадено в Централната избирателна комисия на 6 септември 2019 г., в изпълнение на указанията на Централната избирателна комисия е внесено искане за регистриране на коалицията с ново наименование, а именно: СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, като по идентичен начин ще се изписва и в бюлетината.

Централната избирателна комисия е регистрирала коалицията с това име със свое Решение № 999-МИ от 7 септември 2019 г.

Новопостъпилото искане за промяна на наименованието на коалицията, като в него отново е включено името на физическото лице Дани Каназирева, макар и по не идентичен начин с първоначалното заявление се явява неоснователно най-малкото, защото не е съобразено с влязлото в сила цитирано по-горе протоколно решение на Централната избирателна комисия от 5 септември 2019 г., с което изрично е постановено, че е недопустима регистрацията на коалиция, съдържаща наименованието на физическо лице. Самите заявители не само, че не са оспорили, а и са се съобразили с това протоколно решение като са заявили ново наименование на коалицията следствие, на което същата е била регистрирана. Поради това отново са дадени указания от дежурните членове на Централната избирателна комисия, приели новото заявление, които не са изпълнени и към момента.

Отделно от това, разглежданото искане за промяна на наименованието на коалицията е заявено с правно основание чл. 144 от Изборния кодекс. Видно е, че въпросният текст от Изборния кодекс касае само промени в наименованието на коалиции, свързани с промени в състава на същата, каквито в случая не са налице.

Вярно е, че в чл. 128, ал. 1, изречение трето ИК се съдържа рестрикция относно наименованието на местните коалиции, както е изтъкнато в молбата към заявлението, но в правомощията на Централната избирателна комисия е също така да следи не само буквата, а и духа, смисъла и целта на закона. Ето защо намираме за недопустимо в наименованието на коалиция, която може да бъде съставена единствено и само от партии по аргумент разпоредбата на чл. 140 ИК да фигурира името на физическо лице, освен ако то не фигурира в самото наименование на някоя от съставните партии. Освен това Централната избирателна комисия следва да следи и спазването на принципа за равнопоставеност на всички участници в общите местни избори. В самата молба е изтъкнато, че коалицията ще участва на предстоящите избори в общините в област Пловдив, които са 17 на брой, което предполага множество кандидати, а не един, като по този начин евентуалното допускане на регистрацията на коалицията с исканото наименование би било и заблуждаващо за избирателите. Неотносима е и наведената аналогия с регистрираната на предходните избори коалиция, доколкото разпоредбата на чл. 128, ал. 1, изречение три от Изборния кодекс, там не намира приложение. Освен това в изборите за Европейски парламент листата е една за цялата страна и водачът на листата е един.

Като взе предвид горното и на основание чл. 128, ал. 5 ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА промяна на наименованието на коалиция СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, регистрирана с Решение № 999-МИ от 7 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия на СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ – ЗА ДАНИ КАНАЗИРЕВА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3128-МИ / 22.04.2024

  относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 3127-МИ / 22.04.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

 • всички решения