Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1080-МИ
София, 5 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Ненко Викторов Темелков – упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия”, СПС „Защита”, Движение „Гергьовден”, срещу решение № 162-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-327/03.10.2011 г. от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита", Движение „Гергьовден", срещу решение № 162-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, относно регистрацията на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
Към преписката са представени решението за образуване на местна коалиция, удостоверение за настоящ адрес на Пламен Евгениев Борисов, решение № 162-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Перник, особено мнение на Аделина Стоянова Стоянова - член на ОИК - Перник, становище от Димитър Манов - член на ОИК - Перник, пълномощно, представено в ксерокопие от Пламен Евгениев Борисов и Симона Алексова Борисова.
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК - Перник, е незаконосъобразно, непрадвилно и постановено при съществени нарушения на Изборния кодекс, Закона за гражданската регистрация, както и в грубо противоречие с действителната фактическа обстановка.
Жалбоподателят твърди, че при регистрацията на съответния кандидат не са спазени изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК.
В жалбата се твърди, че валидно удостоверяване на датата, на която лицето е заявило настоящ адрес, е датата, на която в общинската администрация е постъпило заявление за такъв. Поради тази причина жалбоподателят счита, че най-ранната дата на адресната регистрация на Пламен Борисов е датата, на която лицето е заявило адресната си регистрация. Към настоящата преписка липсва писмо № 11/слу-2888-65 от 27.09.2011 г.
Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е неоснователна.
След като се запозна с приложената към жалбата преписка Централната избирателна комисия установи, че твърденията в жалбата не се потвърждават от представените писмени доказателства. Изложените мнения и становища остават недоказани пред ЦИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита", Движение „Гергьовден", срещу решение № 162-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, относно регистрацията на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
ОСТАВЯ в сила решение № 162-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, относно регистрацията на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения