Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1079-ПВР/МИ
София, 5 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 150 от 25.09.2011 г. на ОИК – Сандански, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Сандански, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № М-338 от 03.10.2011 г. на ЦИК, от Андон Ризов - председател на Общинския съвет на БСП - гр. Сандански, срещу решение № 150 от 25.09.2011 г. на ОИК - Сандански, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански. В жалбата се прави оплакване, че не е спазено квотното представителство в ръководствата на секционните избирателни комисии, касаещо ПП „БСП".
Към преписката са приложени: жалбата на ПП „БСП"; решение № 150 от 25.09.2011 г. на ОИК - Сандански, с пълния състав на назначените СИК; приложения № 1а, 1б и 2а, представени от председателя на Общинския съвет.
Жалбата е постъпила в срок и разгледана по същество е основателна.
От преписката за проведените консултации при кмета на община Сандански се установява, че на БСП не са предоставени съответстващи места в ръководствата на секционните избирателни комисии. Установява се, че от квотата на БСП са назначени лица, които не са предложени от политическата партия.
При постановяване на атакуваното решение ОИК - Сандански, нарушава изискванията на чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК. В назначените ръководства на CИК не е спазено квотното представителство на политическите сили. Оплакването в жалбата на ПП „БСП" е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 4 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК на ПП „Атака" се полагат 43 места в ръководствата на СИК на територията на община Сандански. Нарушено е квотното представителство в ръководствата на СИК и на останалите партии и коалиции.
С оглед на изложеното атакуваното решение следва да бъде отменено и преписката да бъде върната на ОИК - Сандански, за назначаване на ръководствата на СИК при съобразяване на квотното представителство на парламентарно представените партии и коалиции и ПП „НДСВ" така, както е определено в чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 и във връзка с чл. 35, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 150 от 25.09.2011 г. на ОИК - Сандански.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Сандански, в частта относно назначаването на ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански.
УКАЗВА на ОИК - Сандански, да назначи ръководствата на секционните избирателни комисии, като съобрази квотно представителство на парламентарно представените партии и партията, имаща член в Европейския парламент, като се съобрази с разпоредбите на чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения