Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1078-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Отказ за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“, подписано от Пейчо Димитров Касъров – представляващ партията, заведено под № 63 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партията, издадено на 11.09.2019 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 798/2012 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партията.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на избиратели и в електронен вид (диск) имената на подкрепящите регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в PDF-формат.
 5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-575 от 11.09.2019 г. за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 6. Удостоверение от 11.09.2019 г., издадено от Алианц България за банковата сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на партията.
 7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП Българска Земеделска Партия.

Представените подписки в хартиен и електронен вид са изготвени в нарушение на изискванията за формата и структурирания електронен вид на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията и коалицията, определени в чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс и в Решение № МИ-631 от 20.08.2019 г. на ЦИК.

Нередовностите в представените документи са основание за отказ от регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира партия „Българска Земеделска партия“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения