Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1077-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Отказ за регистрация на ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“, представлявана от Васил Иванов Точков, заведено под № 60 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“, издадено на 04.09.2019 г. от СГС, VІ-6 състав, по ф.д. № 603/2016 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение с изх. № 7371-50 от 11.09.2019 г., издадено от ИНВЕСТБАНК АД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“.
 5. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 6. Списък от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Не е представено Удостоверение от Сметната палата на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за внесени финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

Списъкът от избирателите на хартиен носител не съвпада със списъка в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“.

На основание чл. 134, ал. 2 ИК Централната избирателна комисия е дала незабавно указание за отстраняване на установените нередовности в срок до 17.00 ч. на 11.09.2019 г.

В посочения срок партията не е изпълнила дадените й указания, поради което ЦИК намира, че исканата регистрация следва да бъде отказана, тъй като не са изпълнени изискванията на разпоредбата на чл. 133, ал. 2, т. 5 и 6 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 2 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения