Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1077-НС
София, 26 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 27 (27-1) от 26.09.2014 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", представлявано от Калин Костадинов Славов - председател на УС, чрез Антонела Минкова Минкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 996-НС от 19 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Калин Костадинов Славов - представляващ сдружението, в полза на Антонела Минкова Минкова и на 54 (петдесет и четири) лица, упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 27 (27-1) от 26.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 54 упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Огнян Димитров Минчев
2. Димитър Иванов Кюмюрджиев
3. Станислав Георгиев Лютов
4. Калин Костадинов Славов
5. Лука Станчев Станчев
6. Гълъб Юриев Балджиев
7. Антоний Найденов Гълъбов
8. Ралица Янкова Илкова
9. Снежанка Кирилова Мирчева
10. Йордан Миланов Мирчев
11. Александър Дмитриев Петков
12. Драгомир Николаев Трифонов
13. Стоянка Йорданова Русева
14. Георги Милков Мумджиев
15. Румен Стоилов Русев
16. Радка Великова Данчовска
17. Никола Димитров Бенин
18. Цветозар Григоров Петков
19. Анастасия Стоянова Василева
20. Ганка Цветанова Господинова
21. Васил Христов Василев
22. Стоян Симеонов Герговски
23. Нина Иванова Белчева
24. Благой Русев Белчев
25. Мария Стоянова Бахнева-Николова
26. Росица Николова Василева
27. Галина Христова Дончева
28. Аделина Любенова Пенева
29. Нели Василева Русинова-Стратева
30. Божидарка Георгиева Иванова
31. Милена Маринкова Найденова
32. Камелия Ставрева Чолакова
33. Надя Георгиева Димитрова
34. Бойка Димитрова Серафимова
35. Изабела Богданова Будинова
36. Георги Иванов Златарев
37. Димитър Георгиев Димитров
38. Диана Неделчева Бебенова-Николова
39. Борислав Веселинов Ганев
40. Мая Росенова Иванова
41. Стоянка Георгиева Люнчева
42. Манол Василев Люнчев
43. Надежда Иванова Митева
44. Антоанета Атанасова Николова
45. Невена Ангелова Маджарова
46. Петър Илиев Маджаров
47. Цветелина Колева Ганева
48. Антоанета Станчева Колева
49. Марина Христова Великова
50. Добринка Стефанова Иванова
51. Гергана Господинова Атанасова
52. Александра Руменова Кръстева
53. Калина Орлинова Тодорова
54. Дарина Руменова Коконова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения