Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1076-ПВР/МИ
София, 5 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Бургас, област Бургас, назначена с Решение № 348-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-693 от 27.09.2011 г. от ОИК - Бургас, за промени в състава на ОИК - Бургас, придружено с предложение от Димитър Стоянов Стоянов - упълномощен представител на Коалиция за България и председател на Общинския съвет на БСП - Бургас. Предлага се Силвия Петрова Тотева да бъде освободена като член на комисията и на нейно място да бъде назначена Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева. Към предложението са приложени молба от Силвия Петрова Тотева да бъде освободена като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бургас, област Бургас, Силвия Петрова Тотева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 18 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бургас, област Бургас, Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения