Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1075-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Oтказ за регистрация на политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”, подписано от Никола Петков Иванов, в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 45 на 10 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 09.09.2019 г. от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 5185/2005 г.;
 2. Образец от подписа на представляващия партията;
 3. Образец от печата на партията;
 4. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3119 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
 5. Удостоверение № 48-00-488 от 13.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;
 6. Удостоверение изх. № 0299-58-038897 от 2019 г. от УниКредит Булбанк АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”.

От протокол с вх. № МИ-04-03-61 от 11 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява, че общият брой на установените коректни записи в представения списък е 1725, при изискуеми съгласно чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс – 2500.

На основание чл. 134, ал. 2 ИК Централната избирателна комисия е дала незабавно указание за отстраняване на установеното несъответствие, изразяващо се в липса на законоустановения брой избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, не по-късно от крайния срок за регистрация.

Отстраняване на несъответствието в законоустановения срок не е извършено.

Централната избирателна комисия констатира, че не е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“, поради което намира, че следва да бъде отказана регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 2 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отказва да регистрира партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения