Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1075-ПВР/МИ
София, 5 октомври 2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Сливница, Софийска област, назначена с Решение № 147-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № ОИК-726 от 05.10.2011 г. на ЦИК от Цветан Райков Любенов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", с което се прави предложение за извършване на замяна в състава на ОИК - Сливница, като от състава да бъде освободен Георги Ангелов Йорданов - член на комисията, предложен от ПП „ГЕРБ", и на негово място бъде назначен за член на комисията Александър Кирилов Алексиев, предложени от ПП „ГЕРБ". Към предложението са приложени: молба от Георги Ангелов Йорданов за освобождаването му като член на ОИК - Сливница; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Александър Кирилов Алексиев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сливница, Софийска област, Георги Ангелов Йорданов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сливница, Софийска област, Александър Кирилов Алексиев, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения