Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1074-НС
София, 26 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По жалба от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" е постановено решение № 11208/24.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 12049/2014 г., с което е отменено Решение № 973-НС от 18 септември 2014 г. на ЦИК.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за произнасяне по заявление с вх. № 18 (18-3) от 17.09.2014 г. на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" за регистрация на наблюдатели от сдружението.

Постъпило е заявление с вх. № 18 (18-3) от 17.09.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", представлявано от Георги Николов Атанасов - председател на УС, чрез упълномощения представител Валентин Кирилов Савов, регистрирана с Решение на ЦИК № 931-НС от 13 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Кирилов Савов - упълномощен от представляващия сдружението Георги Николов Атанасов, в полза на 29 (двадесет и девет) лица - упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 18 (18-3) от 17.09.2014 г. и от 25.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 20 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Девет лица са вече регистрирани като наблюдатели от същата организация.

При извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При спазване задължителните указания на ВАС и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 20 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Иван Борисов Михайлов
2. Борислава Данчева Благоева
3. Надя Стефанова Кирилова
4. Бисер Садков Ангелов
5. Марио Василев Стоянов
6. Любка Диитрова Лозарова
7. Ивайло Димитров Мирчев
8. Ценка Павлова Мирчева
9. Методи Спасов Кръстев
10. Христо Рангелов Благоев
11. Александър Теодоров Алексиев
12. Александра Михайлова Алексиев
13. Александър Александров Алексиев
14. Йордан Такев Богдански
15. Елка Любенова Владова
16. Любомира Емилова Владова
17. Петко Цветанов Величков
18. Карина Даниелова Иванова
19. Катрин Славей Василева
20. Марио Тодоров Петров

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

1. Валя Петкова Георгиева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №18 - Сдружение "България на гражданите"
2. Борис Викторов Богданов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №19 - Сдружение "България на гражданите"
3. Цветанка Томова Богданова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №20 - Сдружение "България на гражданите"
4. Лили Борисова Богданова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №21 - Сдружение "България на гражданите"
5. Борислава Александрова Танева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №22 - Сдружение "България на гражданите"
6.Орлин Славев Атанасов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №23 - Сдружение "България на гражданите"
7. Борислав Орлинов Атанасов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №24 - Сдружение "България на гражданите"
8. Илияна Иванова Алипиева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №25 - Сдружение "България на гражданите"
9. Изабел Красимирова Рангелова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №26 - Сдружение "България на гражданите"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения