Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1073-НС
София, 25 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По жалба от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" е постановено решение № 11316/25.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 12050/2014 г., с което е отменено Решение № 972-НС от 18 септември 2014 г. на ЦИК.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за произнасяне по заявление с вх. № 18 (18-1) от 15.09.2014 г. на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" с указания за регистрация на лицата с редовни документи за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18 (18-1) от 15.09.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", представлявано от Георги Николов Атанасов - председател на УС, чрез упълномощения представител Валентин Кирилов Савов, регистрирана с Решение на ЦИК № 931-НС от 13 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Кирилов Савов - упълномощен от представляващия сдружението Георги Николов Атанасов, в полза на 48 (четиридесет и осем) лица - упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 18 (18-1) от 15.09.2014 г. и от 16.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 46 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Две лица са регистрирани като кандидати за народни представители - Лозан Стайков Стефанов във 02 изборен район - Бургаски, от партия „Партия на зелените" и Боян Василев Чобанов в 23 изборен район - София, от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС".

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При спазване задължителните указания на ВАС и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 46 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Валерия Александрова Николова
2. Маргрета Николаева Николова
3. Пенка Господинова Сасилева-Георгиева
4. Радослав Светлозаров Христов
5. Мила Викторова Попова-Перпелиева
6. Кристина Павлова Мерджанова
7. Ариета Вичишта
8. Стефанка Давидова Захариева
9. Йордан Илиев Захариев
10. Андреана Андреева Йорданова
11. Лорета Ангелова Николова-Бузякова
12. Надежда Иванова Пенчева
13. Васил Маринов Неделчев
14. Лазар Георгиев Атанасов
15. Димчо Иванов Маргаритов
16. Йордан Емилов Станчев
17. Александър Теодоров Алексиев
18. Велина Божанова Павлова
19. Владимир Георгев Владов
20. Георги Костадинов Иванов
21. Десислава Иванова Кючукова
22. Деница Любомирова Донева-Главинова
23. Михаил Тодоров Главинов
24. Димитър Димитров Димитров
25. Янка Василева Димитрова
26. Антон Колев Сталев
27. Северина Любомирова Любенова
28. Десислава Валентинова Градева - Сейменова
29. Евгения Николаева Михайлова
30. Екатерина Димитрова Димчева
31. Симеон Николаев Маринов
32. Жана Тодева Димитрова
33. Иванка Господинова Вангелова
34. Йордан Николов Велинов
35. Елена Иванова Томова
36. Александрия Димитрова Тодорова
37. Стойне Андонов Крушарски
38. Радка Станкова Крушарска
39. Пламен Георгиев Манолов
40. Димитър Борисов Кудев
41. Бойка Василева Кудева
42. Цветана Станилова Колева
43. Стефка Славчева Кръстева
44. Вася Тодорова Кирева
45. Васил Александров Георгиев
46. Тома Иванов Тончев

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на следните лица:.

Име, презиме, фамилия  
1. Лозан Стайков Стефанов Регистриран като кандидат за народен представител във 02 изборен район - Бургаски, от партия „Партия на зелените"
2. Боян Василев Чобанов Регистриран като кандидат за народен представител във 23 изборен район - София, от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения