Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1072-МИ
София, 5 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Мюмюн Хабил – общински председател на ПП „ГЕРБ” – Джебел

Постъпила е жалба с вх. № М-152/27.09.2011 г. на ЦИК от Мюмюн Хабил - общински председател на ПП „ГЕРБ" - Джебел, в която се твърди, че в община Джебел следвало да се избира кмет на кметство Чакалци, а не на кметство Подвръх. Твърди се още, че в кметства Телчарка и Търновци не следвало да се провеждат избори за кметове на кметства.
В жалбата не се посочва кои решения на ОИК - Джебел, се обжалват, но от представените документи по преписката може да се направи извод, че по същество се оспорва определянето на изборните райони за произвеждане на избори за кметове на кметства в община Джебел съгласно решение № 40 от 04.09.2011 г. на ОИК - Джебел.
Жалбата е недопустима. Същата е подадена извън законоустановения срок по чл. 33, ал. 3 от ИК за обжалване на решение № 40 от 04.09.2011 г. на ОИК - Джебел. Освен това съгласно решение № 67/27.09.2011 г. на ОИК - Джебел, решение № 40 от 04.09.2011 г. на ОИК - Джебел, е изменено, като за изборен район е определено кметство с. Чакалци, община Джебел.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-152/27.09.2011 г. на ЦИК жалба от Мюмюн Хабил - общински председател на ПП „ГЕРБ" - Джебел.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения