Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1070-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц – председател, и от Филип Александров Александров – заместник-председател, представляващи партията, заведено под № 62 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.08.2019 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 657/2008 г.
 2. Образци от подписите на представляващите партията.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение Централна кооперативна банка от 11.09.2019 г. за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 5. Удостоверение № 48-00-490 от 15.08.2019 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 6. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4235 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Християндемократическа партия на България“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 11 септември 2019 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 ИК и раздел ІІ, т. 16 от Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия  

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Християндемократическа партия на България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения