Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 107-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ", подписано от Росица Йовчева Кабзева-Дикина в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 50 на 3 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 28.07.2004 г. по ф.д. № 8130/2004 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 01.07.2011 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 01.08.2011 г. от СГС - ФО, 2 състав,  по ф.д. № 8130/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 177 на „Държавен вестник", бр. 76 от 31.08.2004 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 18.07.2011 г. от заседание на Изпълнителното бюро на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ", на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-381 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; банкова референция № 203/059/0208/2011 г. на УниКредит Булбанк АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 8130/2004 г., издадено на основание чл.19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 460 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Към 08.08.2011 г. ГД „ГРАО" не е представила на ЦИК протокол с проверка на подписите на представения  списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения