Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1069-МИ
София, 11 януари 2022 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-1/04.01.2022 г. от Дочко Димитров Дочев – общински ръководител на ПП ГЕРБ за община Левски, за временно заместване на Валентина Милчева Маринова – член на ОИК – Левски. Предлага се на мястото на Валентина Милчева Маринова да бъде назначена Ралица Мирославова Цветанова.

Към предложението са приложени: заявление от Валентина Милчева Маринова за временното й освобождаване до 04.04.2022 г. като член на ОИК – Левски; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ралица Мирославова Цветанова; 2 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Левски, област Плевен, Ралица Мирославова Цветанова, ЕГН ..., на мястото на Валентина Милчева Маринова, ЕГН ..., за времето до 04.04.2022 г.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1083-МИ / 25.01.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения