Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1069-МИ
София, 11 януари 2022 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-1/04.01.2022 г. от Дочко Димитров Дочев – общински ръководител на ПП ГЕРБ за община Левски, за временно заместване на Валентина Милчева Маринова – член на ОИК – Левски. Предлага се на мястото на Валентина Милчева Маринова да бъде назначена Ралица Мирославова Цветанова.

Към предложението са приложени: заявление от Валентина Милчева Маринова за временното й освобождаване до 04.04.2022 г. като член на ОИК – Левски; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ралица Мирославова Цветанова; 2 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Левски, област Плевен, Ралица Мирославова Цветанова, ЕГН ..., на мястото на Валентина Милчева Маринова, ЕГН ..., за времето до 04.04.2022 г.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения