Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1067-МИ
София, 11.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, представлявана от Николай Георгиев Цонев, заведено под № 53 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, издадено на 28.08.2019 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д. № 624/2012 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-513 от 23.08.2019 г. на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Удостоверение от 22.08.2019 г., издадено от Първа инвестиционна банка АД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“.
 6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 3891 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

Към момента на постановяване решението не е получен резултат от проверката на списъка по т. 7 от ГД „ГРАО“ в МРРБ, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133 и чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партия за отпечатване в бюлетината е: ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1738-МИ / 28.01.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Самуил, област Разград

 • № 1737-МИ / 28.01.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1736-МИ / 28.01.2020

  относно: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград

 • всички решения