Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1067-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, представлявана от Николай Георгиев Цонев, заведено под № 53 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, издадено на 28.08.2019 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д. № 624/2012 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-513 от 23.08.2019 г. на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Удостоверение от 22.08.2019 г., издадено от Първа инвестиционна банка АД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“.
 6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 3891 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

Към момента на постановяване решението не е получен резултат от проверката на списъка по т. 7 от ГД „ГРАО“ в МРРБ, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133 и чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партия за отпечатване в бюлетината е: ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1018 / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1016-МИ / 23.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

 • всички решения