Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1067-НС
София, 25 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Тунчер Кърджалиев и Неждет Шабан срещу решение № 49 от 21.09.2014 г. на РИК – Търговище

С вх. № НС-06-47 от 24.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Тунчер Кърджалиев - кандидат за народен представител от 28 МИР Търговище и Неждет Шабан - кмет на община Омуртаг, срещу решение № 49 от 21.09.2014 г. на РИК - Търговище. Към жалбата са приложени решението на РИК - Търговище, разпечатки от четири интернет сайта и снимков материал. Със съпроводително писмо вх. № НС-06-47 от 24.09.2014 г., получено по електронната поща в ЦИК, РИК Търговище е изпратила окомплектована преписка по решението.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

В жалбата се развиват оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на оспорваното решение, поради следното. Процесният събор не е част от предизборната кампания, разменените реплики на турски език са били само поздрав за гостите, изтъква се присъствието на кандидати за народни представители от други партии, като в крайна сметка се прави извода, че макар и да е имало изречения на чужд език те не биха могли да бъдат санкционирани по реда чл. 181, ал. 2 от ИК. Претендира се отмяна на обжалваното решение, поради изложените в жалбата аргументи.

След като се запозна с цялата преписка Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в законоустановения тридневен срок от легитимирани лица и беше предложено нейното отхвърляне.

С оспореното решение РИК Търговище е указала на жалбоподателите да спазват разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК като им е напомнила, че при нарушение на изискването да не се допуска предизборна агитация на език различен от българския се ангажира административнонаказателна отговорност на съответните лица. Решението на РИК Търговище не е за съставяне на акт за установяване на нарушение. Видно от представения протокол Районната избирателна комисия е постановила решението си при наличие на изискуемия кворум и мнозинство.

Районната избирателна комисия е действала в рамките на правомощията и вменени в чл. 72, ал. 1, т. 1, 17, 20 и 29 от ИК. Указанието обективирано в диспозитива на обжалваното решение е в кръга на правомощията й и в съответствие с духа и целите на закона. Обратното - доводите на жалбоподателите не само, че не са подкрепени с доказателства, но и съдържат признание за изявления на турски език в предизборния период и от лица пряко ангажирани в предизборната кампания. Изтъкнатите в жалбата аргументи, разгледани в съвкупност с всички събрани доказателства по преписката не могат да мотивират извода за незаконосъобразност на обжалваното решение.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, с което да остави жалбата без уважение. От присъстващите в залата 19 членове на комисията, за проекта на решение гласуваха 11, а против 8 члена, поради което ЦИК следва да приеме решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ в хипотезата на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения