Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1067-ПВР/МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора, назначена с Решение № 196-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-714/03.10.2011 г. от Христо Видев Стефанов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Чирпан, област Стара Загора. Предлага се на мястото на члена на комисията Росица Стефанова Радева да бъде назначена Красимира Христова Танева. Към предложението са приложени: заявление от Росица Стефанова Радева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Красимира Христова Танева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора, Росица Стефанова Радева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора, Красимира Христова Танева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения