Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1066-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Отказ за регистрация на политическа партия „Солидарност“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Солидарност“, подписано от Христо Младенов Маринов – представляващ партията, заведено под № 54 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партията, издадено на 30.08.2019 г. от СГС, VІ-15 състав, по ф.д. № 12333/2007 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партията.
 3. Образец от подписа на секретаря на партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 3788 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-515 от 23.08.2019 г. за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 7. Удостоверение с изх. № 303-212 от 13.09.2019 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД за банковата сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на партията.
 8. Име и длъжност на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 9. Пълномощно от представляващия партията Илия Тодоров Иванов в полза на Христо Младенов Маринов.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като Политическа Партия „Солидарност“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-72 от 11 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Солидарност“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява че общият брой на установените коректни записи в представения списък е 2465, при изискуеми съгласно чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК – 2500.

На основание чл. 134, ал. 2 ИК Централната избирателна комисия е дала незабавно указание за отстраняване на установените несъответствия, но не по-късно от крайния срок за регистрацията. Отстраняване на несъответствието в законния срок не е извършено.

Централната избирателна комисия констатира, че не е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на Политическа партия „Солидарност“, поради което намира, че следва да бъде отказана регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 2 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира Политическа партия „Солидарност“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения