Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1065-ПВР/МИ
София, 4 октомври 2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Петрич, област Благоевград, назначена с Решение № 430-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-705/30.09.2011 г. от Нако Любомиров Костов - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за промени в ОИК - Петрич, област Благоевград. Предлага се на мястото на члена на комисията Блага Трайчева Трайкова да бъде назначена Зорка Николаева Манастарлиева. Към предложението са приложени: заявление от Блага Трайчева Трайкова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Зорка Николаева Манастарлиева; пълномощно на името на Нако Любомиров Костов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Петрич, област Благоевград, Блага Трайчева Трайкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Петрич, област Благоевград, Зорка Николаева Манастарлиева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения