Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1064-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Регистрация на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“, подписано от Яне Георгиев Янев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 55 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.07.2019 г. от СГС, VI-6 състав, по ф.д. № 14403/2000 г.
  2. Образец от подписа на представляващия партията.
  3. Образец от печата на партията.
  4. Удостоверение с изх. № 935/10.09.2019 г. от Банка ДСК ЕАД, ФЦ Московска, гр. София, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания..
  5. Удостоверение № 48-00-445 от 25.07.2019 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
  6. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“, свързани с предизборната кампания.
  7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3057 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
  8. Пълномощно в полза на Емил Генов Василев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-71 от 11 септември 2019 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия  

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения