Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1063-МР
София, 21 декември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от „Национална гражданска мрежа/Мрежата“ срещу Решение № 345-МР от 16.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, за назначаване на съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МР-18-10/20.12.2021 г. срещу Решение № 345-МР от 16.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, за назначаване на съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, област Пазарджик на 19 декември 2021 г., входирана в деловодството на ЦИК на 20.12.2021 г. в 9,43 ч., от сдружение „Национална гражданска мрежа/Мрежата“, представлявано от Димитър Николов Илиев, регистрирано с Решение № 1052-МР от 16.12.2021 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в местен референдум в с. Синитово, област Пазарджик, като българска неправителствена организация.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на Решение № 345-МР от 16.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, като се твърдят пороци в процедурата по провеждане на консултациите за съставите на СИК и нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс и на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) за референдума в с. Синитово, насрочен за 19.12.2021 г.

Производството е по чл. 88, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, както и с изложеното в жалбата, намира същата за недопустима като просрочена – абсолютна процесуална пречка за разглеждането й по същество.

Оспореното Решение № 345-МР от 16.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, е обявено на интернет страницата на комисията на 16.12.2021 г. в 17.39 ч., съответно настоящата жалба е подадена извън определения в чл.88 от Изборния кодекс 3-дневен срок за оспорване на решението, тъй като жалбата е депозирана лично от представител на жалбоподателя в деловодството на ЦИК на 20.12.2021 г., а срокът за оспорване на решението на ОИК е изтекъл в края на деня на 19.12.2021 г.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Национална гражданска мрежа/Мрежата“ срещу Решение № 345-МР от 16.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, за назначаване на съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, област Пазарджик.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения