Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1063-МИ
София, 11.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ПОДЕМ“, представлявано от Александър Цветков Богданов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 29 на 9 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 02.08.2019 г. от СГС, VI-23 състав, по ф.д. № 762/2017 г.;
 2. Образец от подписа на представляващия партията Александър Цветков Богданов;
 3. Образец от печата на партията;
 4. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3030 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
 5. Удостоверение № 48-00-477 от 08.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018 г.;
 6. Удостоверение на Инвестбанк АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 7. Лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ПОДЕМ“.

От протоколи с вх. № МИ-04-03-51 от 10 септември 2019 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ и протокол с вх. № МИ-04-03-70 от 11 септември 2019 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия ПОДЕМ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПОДЕМ“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия ПОДЕМ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ПОДЕМ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1738-МИ / 28.01.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Самуил, област Разград

 • № 1737-МИ / 28.01.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1736-МИ / 28.01.2020

  относно: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград

 • всички решения