Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1061-МИ
София, 21 декември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Каварна, област Добрич

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-58 от 20.12.2021 г. от Виктория Стефанова Керчева – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в състава на ОИК – Каварна. Предлага се на мястото на Николай Стоянов Стоянов – заместник-председател на ОИК – Каварна, да бъде назначена Анка Николова Димитрова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Анка Николова Димитрова; пълномощно в полза на Виктория Стефанова Керчева; препис-извлечение от акт за смърт № 0132 от 02.11.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Николай Стоянов Стоянов като зам.-председател на ОИК – Каварна, област Добрич, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Каварна, област Добрич, Анка Николова Димитрова, ЕГН ....

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения