Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1060-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“, подписано от Радослав Милев Кацаров – представляващ партията, заведено под № 49 на 10 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“, издадено на 02.09.2019 г. от СГС–ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 82/2002 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ Радослав Милев Кацаров.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-557 от 03.09.2019 г. на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Удостоверение от „Банка Пиреос България“ АД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партията.
 6. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 2816 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП „Съюз на свободните демократи“, ПП ССД.

От протокол с вх. № МИ-04-03-68 от 11 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“.   

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Съюз на свободните демократи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения