Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 106-МИ
София, 22 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление (Приложение № 36-МИ-НЧ) от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подписано от Станислав Тодоров Трифонов, представляващ партията, заведено под № 11 на 22 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е:

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 6/2020 г.

2. Образец от подписа на представляващия партията – нотариално заверен.

3. Образец от печата на партията.

4. Списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на 3200 (три хиляди и двеста) избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград на 27 юни 2021 г.

5. Технически носител (USB флаш памет), съдържащ имената на подкрепящите избиратели по т. 4 на решението, в структуриран електронен вид съгласно.

6. Удостоверение № 48-00-743 от 21.05.2021 г. от Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2020 г.

7. Пълномощно в полза на Виктория Димитрова Василева.

Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката на ГД „ГРАО“, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура

Налице са изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 464, т. 3 и 5 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е:

ПП  ИМА ТАКЪВ НАРОД

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения