Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 106-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Захари Петров Петров, заведено под № 57 на 04 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 07.03.1990 г. ф. д. № 981/1990 г. на СГС - ФО, за регистрaция на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 981/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 16 на „Държавен вестник", бр. 82 от 1995 г., в който e обнародвано решение за промени; декларация от Захари Петров (допълнително представена на 06.08.2011 г.), че не представя копие от "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрация на партията, защото според действащия към момента на регистрацията Закон за лицата и семейството обнародване на решението не е предвидено; протокол от заседание на Националния партиен съвет на ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" от 09.04.2011 г., на което е взето решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. и регистрация на партията в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-335 от 07.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 981/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; удостоверение от 05.08.2001 г. на „Банка ДСК" ЕАД - финансов център "Калоян" за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 005 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ/13.07.2011 г. на ЦИК за регистрацията на ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90,ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения