Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1057-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Зорница Атанасова Тодорова чрез Моника Бисерова Брейчева, заведено под № 36 на 9 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“, издадено на 02.09.2019 г. от СГС, VІ-6 състав, по ф.д. № 12466/1994 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия ПП ДВИЖЕНИЕ “НАПРЕД БЪЛГАРИЯ”.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-560 от 03.09.2019 г. на партия ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Удостоверение с изх. № 0652-42-000808 от 11.09.2019 г., издадено от УниКредит Булбанк АД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“.
 6. Лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 3830 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 8. Пълномощно от представляващия партията Зорница Атанасова Тодорова в полза на Моника Бисерова Брейчева.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-54 от 10 септември 2019 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия ПП ДВИЖЕНИЕ “НАПРЕД БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия ПП ДВИЖЕНИЕ “НАПРЕД БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения