Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1053-НС
София, 24 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-13) от 23.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез пълномощника Валя Евлогиева Игнатова, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 253 (двеста петдесет и три) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-13) от 23.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 251 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. Едно от лицата в списъка е с невалиден ЕГН, а едно от лицата е вписано два пъти в списъка с еднакви имена и ЕГН.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 251 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Пенчо Пламенов Милков
2. Цветелин Николаев Върбанов
3. Харалан Петров Хараланов
4. Дарина Рангелова Цекова
5. Валентина Хараланова Спасова
6. Станчо Великов Станчев
7. Севдалин Атанасов Ангелов
8. Шефкия Мехмедова Рангелова
9. Маргарита Добринова Воденичарова
10. Христо Илиев Христов
11. Надежда Неделчева Илиева
12. Стефана Маринова Стойчева
13. Босилка Георгиева Милева
14. Петър Николов Петров
15. Райчо Маринов Райчев
16. Иванка Маринова Банчева
17. Теодора Колева Иванова
18. Петю Минев Петров
19. Васил Борисов Николов
20. Марко Петров Марков
21. Пламен Димов Андреев
22. Тонка Добрева Пенева
23. Йошка Николова Георгиева
24. Тодорка Теофилова Стефанова
25. Денка Василева Малчева
26. Женя Венкова Маринова
27. Недялка Николова Гьорева
28. Галя Андонова Георгиева
29. Ангел Цветков Спасов
30. Христинка Дончева Димитрова
31. Надежда Николова Галенова
32. Силвия Георгиева Стоянова
33. Йорданка Петрова Васильонова
34. Катерина Георгиева Георгиева
35. Цветанка Неделчева Стоименова
36. Габриела Мариянова Тонева
37. Марийка Димитрова Куляшева
38. Гергана Цончева Балабанова
39. Лъчезар Зарков Захариев
40. Радослав Тодоров Димитров
41. Денка Радкова Панова
42. Валентин Димитров Павлов
43. Тодорка Малчева Златева
44. Рахим Рахим Мехмед
45. Стоянка Илиева Костадинова
46. Християн Христов Иванчев
47. Галин Господинов Янков
48. Венцислав Валентинов Вичков
49. Марин Василев Иванов
50. Траян Атанасов Стоянов
51. Цвятко Стоянов Димитров
52. Павлинка Иванова Тодорова
53. Здравко Йорданов Банков
54. Иван Стоянов Иванов
55. Тунджай Айджан Ахмед
56. Ахмед Мехмед Бекир
57. Орхан Галиб Руфад
58. Седат Неджати Ариф
59. Гюнен Ниязи Насуф
60. Ахмед Насуф Мехмед
61. Иван Стефанов Костадинов
62. Васви Басриев Феимов
63. Айхан Борисов Атанасов
64. Наджие Хасан Исмаил
65. Шабан Юсуфов Шабанов
66. Ержан Исмаил Сали
67. Анифе Мехмедова Юсеинова
68. Тунчер Зюлкеримов Керимов
69. Бисер Желязков Илиев
70. Левент Илхан Хюсеин
71. Рейхан Хюсеинов Мустанов
72. Ирфан Мехмед Мустан
73. Ридван Юсуф Хюсню
74. Бирхаят Илхан Ибрям
75. Гюнайдън Мехмед Рамис
76. Заид Заидов Кесимов
77. Иззет Сюлейманов Сеидов
78. Васви Зекерие Мехмед
79. Ерхан Наджи Хасан
80. Айше Мехмед Хакъ
81. Исуф Илязов Исуфов
82. Мюмюн Сали Мюмюн
83. Рамадан Шабанов Реджебов
84. Емил Андрианов Маринов
85. Джемал Мехмед Хаджи
86. Атче Осман Карамахмуд
87. Октай Исмаил Ибрям
88. Сабри Рушуд Кадир
89. Джейхун Сали Фейзула
90. Идриз Кадир Юсуф
91. Фахри Ибрахим Каспер
92. Руска Борисова Костадинова
93. Милена Евгениева Габровска
94. Велислав Владимиров Димитров
95. Веселинка Тодорова Иванова
96. Еленка Маринова Станкова
97. Хилда Геворги Бояджиан
98. Теменужка Георгиева Христова
99. Асен Илинов Топалов
100. Божидар Стойков Косев
101. Ваня Георгиева Димитрова
102. Диян Симеонов Димитров
103. Красимир Стефанов Иванов
104. Господин Минев Стефанов
105. Диана Благоева Костова
106. Валентин Младенов Русев
107. Павлинка Иванова Митева
108. Румяна Радева Калчева
109. Пламен Манолов Николов
110. Марийка Иванова Атанасова
111. Марийка Георгиева Георгиева
112. Десислава Сашова Димитрова
113. Димитричка Димова Жечева
114. Мирослав Александров Миланов
115. Ренета Генова Миланова
116. Нели Колева Друмева
117. Красимира Йорданова Маринова
118. Цветанка Русева Великова
119. Мария Крумова Чакърова
120. Тодорка Илиева Ганева
121. Станка Илиева Стефанова
122. Елица Иванова Алексиева
123. Данеел Кирилов Йорданов
124. Янка Герова Янкова
125. Наталия Милкова Цветкова-Трендафилова
126. Ангелина Христова Тодорова
127. Пенка Цанкова Влаховска
128. Цветанка Йорданова Вергилова
129. Кирка Стойнева Спасовска
130. Тонка Господинова Савова
131. Йолина Кирилова Йорданова
132. Димитричка Николаева Игнатова
133. Наташа Стойкова Асенова
134. Надежда Живкова Христова
135. Живка Йорданова Ангелова
136. Юлия Стоянова Терзийска
137. Крум Желев Желев
138. Иван Койчев Иванов
139. Георги Валентинов Георгиев
140. Росен Димитров Маринов
141. Айше Салиева Сали
142. Ивелин Димитров Иванов
143. Вероника Петрова Чуфудова
144. Симеонка Илиева Илиева
145. Йорданка Деянова Маринова
146. Янка Върбанова Бонева
147. Цветелина Кр. Герова
148. Димо Красимиров Елхов
149. Галина Николова Иванова
150. Десислава Стойчева Димитрова
151. Цветанка Стойкова Петрова
152. Десислава Атанасова Атанасова
153. Румяна Георгиева Русева
154. Радой Стоянов Светлинов
155. Александър Ивов Палев
156. Александър Т. Геров
157. Иво Михайлов Иванов
158. Люба Константинова Николова
159. Дамян Свиленов Димитров
160. Йовко Атанасов Петров
161. Александър Пламенов Петров
162. Йорданка Христова Генковска
163. Тодор Иванов Гроздев
164. Миглена Димитрова Николова
165. Диана Николова Колева
166. Николай Живков Колев
167. Христо Ганчев Баев
168. Славка Маринова Гайдова
169. Иво Илков Узунов
170. Светла Жечева Мутафчийска
171. Калушка Василева Пенчева
172. Любомира Спасова Христова
173. Недялка Величкова Митева
174. Мариана Данчева Петрова
175. Петя Галинова Георгиева
176. Маринка Андонова Петрова
177. Живко Райчев Костадинов
178. Илиян Димитров Янакиев
179. Виолета Христова Иванова
180. Димитър Друмев Русев
181. Женя Янкова Маринова
182 Лазар Венков Лазаров
183. Миглена Василева Димитрова
184. Румяна Георгиева Борисова
185. Стела Руменова Тодорова
186. Добринка Иванова Добрева
187. Велка Методиева Матева
188. Пепа Крумова Христова
189. Любен Иванов Ламбов
190. Геновева Василева Димитрова
191. Магдалена Славчева Лечева
192 Орлин Йорданов Йорданов
193. Христо Илиев Павлов
194. Цветанка Василева Колева
195. Нено Колев Ненов
196. Цветанка Цветкова Маринова
197. Гина Иванкова Матрозова
198. Геновева Костова Стоянова
199. Тодор Яноров Тодоров
200. Мина Ганчева Бочукова
201. Жоро Пенчев Костов
202. Велко Колев Стоянов
203. Величка Първанова Горанчева
204. Красимира Николова Савова
205. Кирка Стилянова Иванова
206. Христо Стоянов Попов
207. Иванка Радкова Борисова
208. Галя Димова Генова
209. Харалан Тончев Хараланов
210. Мустафа Алиосман Садък
211. Венета Русева Чакърова
212. Боряна Тошкова Богданова
213 Антоанета Любомирова Живкова
214. Станка Йорданова Димитрова
215. Иванка Ботева Иванова
216. Кирил Иванов Александров
217. Петър Стефанов Петров
218. Милка Димитрова Пенева
219. Мариян Йорданов Георгиев
220. Янко Жечков Янков
221. Миглена Василева Банчева
222. Йорданка Желязкова Болиева
223. Атанас Йорданов Сивев
224. Миряна Мирянова Пенчева
225. Дарина Андонова Йорданова
226. Хасан Хюсеинов Сабриев
227. Валентин Банев Стоянов
228. Иван Митков Иванов
229. Димитър Димов Янков
230. Веска Михайлова Тодорова
231. Радка Иванова Кокаланова
232. Иванка Георгиева Владимирова
233. Венелин Колчев Вълчев
234. Ефросина Николова Вълева
235. Веселина Стефанова Димова
236. Светла Иванова Калчева
237. Янка Пенчева Иванова
238. Антоанета Жанова Станоева
239. Стела Иванова Вълчанова
240. Димитър Стефанов Ковачев
241. Андон Йорданов Мичев
242. Димитър Петров Петров
243. Весела Славчева Сярова
244. Еленка Бонева Симеонова
245. Мирослава Стойчева Кацарова-Цочева
246. Венета Станчева Илиева-Стоянова
247. Петя Ангелова Петкова
248. Илия Христов Илиев
249. Искрен Петров Николов
250. Павлина Николова Русева
251. Евгени Стефанов Георгиев

Отказва да регистрира като наблюдател Милко Христов Димитров, ЕГН ... - невалидно ЕГН. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения