Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1052-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия Български Демократичен съюз „РАДИКАЛИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия Български Демократичен съюз „РАДИКАЛИ“, подписано от Цветан Венциславов Манчев, в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 25 на 8 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 16.08.2019 г. от СГС, VI-10 състав, по ф.д. № 53/2002 г.;
 2. Образец от подписа на представляващия партията;
 3. Образец от печата на партията;
 4. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3222 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
 5. Удостоверение № 48-00-476 от 08.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;
 6. Удостоверение с изх. № 739 от 22.08.2019 г. на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;
 8. Допълнение към заявлението, съдържащо списък на хартиен носител и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

 Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БДС „РАДИКАЛИ“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-40 от 9 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия Български Демократичен съюз „РАДИКАЛИ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., не се установява наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия Български Демократичен съюз „РАДИКАЛИ“, каквато е разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс.

В тази връзка са дадени указания на вносителя на заявлението за отстраняване на констатираните несъответствия, а именно наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия Български Демократичен съюз „РАДИКАЛИ“.

В изпълнение на указанията, на 10 септември 2019 г. представляващият партия Български Демократичен съюз „РАДИКАЛИ“  е представил допълнителен списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 150 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № МИ-04-03-52 от 10 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на  допълнителния списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия Български Демократичен съюз „РАДИКАЛИ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия Български Демократичен съюз „РАДИКАЛИ“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия Български Демократичен съюз „РАДИКАЛИ“  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия Български демократичен съюз „РАДИКАЛИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БДС „РАДИКАЛИ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения