Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
София, 22 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ПОДЕМ“, подписано от Александър Цветков Богданов в качеството му на представляващ партията, заведено под № 1 на 20 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.05.2021 г. от СГС, VI-23 състав, по ф.д. № 762/2017 г.
 2. Удостоверение № 48-00-661 от 18.05.2021 г. на Сметната палата за представени от партията годишни финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 3. Образец от подписа на представляващия партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Платежно нареждане, издадено от Инвестбанк АД от 19.05.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 6. Справка, издадена от Инвестбанк АД за актуална банкова сметка.
 7. Декларация от представляващия партията, че посочената банкова сметка ще обслужва предизборната кампания.
 8. Списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 9. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3555 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП „ПОДЕМ“.

От протокол от 21.05.2021 г. от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПОДЕМ” в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите поне 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПОДЕМ“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ПОДЕМ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

 • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения