Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1049-НР/НС/МИ
София, 11.09.2019

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Гърмен, област Благоевград, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. и от националния референдум през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-16 от 10 септември 2019 г. от Минка Капитанова – кмет на община Гърмен, област Благоевград, за разрешаване на достъп до запечатани помещения № 1 и № 2 , находящи се в мазето на административната сграда в с. Гърмен, ул. „Първа“ № 35, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., помещение № 1 и изборите за общински съветници и кметове и националния референдум през 2015 г. – помещение № 2

Достъпът до помещенията е необходим във връзка с преместване на книжата и материалите от националния референдум през 2015 г. от помещение № 2 в помещение № 1 и освобождаване на място за прибиране на книжата и материалите от предстоящите избори за общински съветници и кметове през октомври 2019 г. в помещение № 2.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани помещения № 1 и № 2, находящи се в мазето на административната сграда в с. Гърмен, ул. „Първа“ № 35, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., – помещение № 1 и изборите за общински съветници и кметове и националния референдум през 2015 г. – помещение № 2 с цел преместване на книжата и материалите от националния референдум през 2015 г. от помещение № 2 в помещение № 1 и подреждане и освобождаване на място в помещение № 2 с цел прибиране на книжата и материалите от предстоящите избори за общински съветници и кметове през октомври 2019 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. След преместването на книжата и материалите от националния референдум през 2015 г. от едното помещение в другото, двете помещения да се запечатат по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК. Книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. да останат за съхранение в помещение № 2.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1676-МИ / 11.11.2019

    относно: жалба от Валентин Костадинов Деливълчев, кандидат за общински съветник в кандидатската листа на КП „Движение ЗАЕДНО за промяната“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в община Хасково, срещу решение № 273-МИ от 06.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково

  • № 1675-НС / 11.11.2019

    относно: обявяване на Данка Евстатиева Зидарова-Люртова за народен представител в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в 44-то Народно събрание

  • № 1674-НС / 11.11.2019

    относно: обявяване на Полина Александрова Шишкова за народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в 44-то Народно събрание

  • всички решения