Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1047-НС
София, 23 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на ГИСДИ за нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК от „Стандарт Нюз“ АД, чрез вестник „Стандарт“ от 17.09.2014 г.

На 17.09.2014 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от ГИСДИ с вх. № НС-18-36 от 17.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл.205, ал.1 от ИК от „Стандарт Нюз"АД, чрез вестник „Стандарт" от 17.09.2014 г. Сигналът е постъпил в оригинал на 19.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения, че в броя от 17.09.2014 г. на вестник „Стандарт", стр. 13, са публикувани данни от електорално рейтингово изследване на агенция „Център за анализи и маркетинг - ЦАМ", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК. Към сигнала е приложено копие на печатен материал с ръкописно отбелязване за вестника, датата на издаване и страницата.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка на интернет страницата на в."Стандарт"

Във в. „Стандарт" от 17.09.2014 г.е публикуван печатен материал със заглавие „Борисов с между 98 и 109 депутати". В посоченият печатен материал са публикувани данни от проучване на Центъра за анализ и прогнози, без в тях да е огласена цялата информация съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК. Действително в печатния материал се съдържа текст, че извършеното изследване е самофинансирано от ЦАМ и няма външен поръчител, но този текст не съдържа не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила, и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание, глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 475, ал. 1 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от издателя на в. „Стандарт" - „Стандарт нюз" АД, с ЕИК 831239700, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1124, район „Средец", ул. „Мизия" № 23, представлявано от Славка Николова Бозукова.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Стандарт нюз"АД, с ЕИК 831239700, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1124, район „Средец", ул. „Мизия" № 23, представлявано от Славка Николова Бозукова.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения