Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1046-МР
София, 15 декември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 339-МР от 10.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № МР-12-7/1/ от 13.12.2021 г. на ЦИК от К. К. срещу Решение № 339-МР от 10.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик.

Жалбоподателят с представен документ за самоличност удостоверява правния си интерес от обжалване на горепосоченото решение, свързано с организацията на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, който ще бъде проведен на 19.12.2021 г. и на който жалбоподателят има право да гласува.

Жалбоподателят твърди, че Решение № 339-МР от 10.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик за определяне на общия брой на членовете на секционните избирателни комисии е незаконосъобразно, тъй като не е взето в срок по-голям от 25 дни преди изборния ден.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок, постъпила в ЦИК на 13.12.2021 г. Жалбата е подадена от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Пазарджик, а по същество намира жалбата за неоснователна.

С обжалваното Решение № 339-МР от 10.12.2021 г. ОИК – Пазарджик е определила общия брой членове на всяка секционна избирателна комисия в с. Синитово, община Пазарджик за провеждане на местен референдум, насрочен за 19.12.2021 г. на 7 членове, в това число председател и секретар. Решението на ОИК за определяне на общия брой членове на СИК в процедурна хронология следва да бъде взето след акта за образуване на СИК и преди извършване на консултациите при кмета на общината за определяне на съставите на СИК. В настоящия случай Решение № 339-МР от 10.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик е взето именно в този период от време – заповедите на кмета на община Пазарджик за образуване на 2 броя СИК с № 2262/25.11.2021 г. и № 1960/08.10.2021г. са съобщени на ОИК – Пазарджик на 25.11.2021 г., Решение № 338-МР на ОИК – Пазарджик за определяне на единната номерация на СИК е взето на 01.12.2021 г., а насрочените от кмета на община – Пазарджик консултации за определяне съставите на двете секционни избирателни комисии са на дата 14.12.2021 г., видно от публикуваната на 06.12.2021 г. на интернет страницата на общината покана до политическите субекти. В посочената хронология на постановяване на актовете, изискуеми от закона и необходими за произвеждане на местен референдум и конкретно необходимостта общия брой членове на СИК да бъде определен преди да бъдат извършени консултациите за определяне съставите на СИК и тяхното назначаване, обжалваното Решение № 339-МР от 10.12.2021 г. е взето преди назначаване на СИК, което е предпоставка за осигуряване законосъобразността на процедурата по назначаване съставите на секционните избирателни комисии. Обжалваното решение на ОИК – Пазарджик е взето на заседание, проведено на 10.12.2021 г., на което са присъствали 14 членове на общинската избирателна комисия, решението е прието с единодушие. Определеният с решението брой членове на всяка секционна избирателна комисия – 7 (седем) членове, в това число председател и секретар е съобразен с разпоредбите на Изборния кодекс и с решенията на Централната избирателна комисия.

При така установената фактическа обстановка, Централната избирателна комисия приема, че ОИК – Пазарджик не е допуснала нарушения на процедурните правила за постановяване на обжалваното решение, които да водят до неговата незаконосъобразност.

Предвид изложеното и на основание чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № МР-12-7/1 от 13.12.2021 г. от К. К. срещу Решение № 339-МР от 10.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, за определяне общия брой членове на всяка секционна избирателна комисия за произвеждане на местен референдум на 19.12.2021 г. в с. Синитово, община Пазарджик

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 339-МР от 10.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, за определяне общия брой членове на всяка секционна избирателна комисия за произвеждане на местен референдум на 19.12.2021 г. в с. Синитово, община Пазарджик.

Решението на Общинска избирателна комисия – Пазарджик на основание чл. 88, ал. 1 ИК подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Пазарджик.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения