Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1046-НС
София, 23 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на ГИСДИ за нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК от „Обединени свободни медии“АД, чрез вестник „Преса“ от 17.09.2014 г.

На 17.09.2014 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от ГИСДИ с вх. № НС-18-36 от 17.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК от „Обединени свободни медии" АД, чрез вестник „Преса" от 17.09.2014 г. Сигналът е постъпил в оригинал на 19.09.2014 г. В сигнал се съдържат твърдения че в броя от 17.09.2014 г. на вестник „Преса", стр. 15, са публикувани данни от електорално рейтингово изследване на агенция „Център за анализи и маркетинг - ЦАМ", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК. Към сигнала е приложено копие на печатен материал с ръкописно отбелязване за вестника, датата на издаване и страницата.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и се снабди с бр. 252 от 17.09.2014 г. на в. „Преса" от 17.09.2014 г.

На стр.15 на в. „Преса" от 17.09.2014 г.е публикуван печатен материал със заглавие "От 4 до 6 формации влизат в следващия парламент". В посоченият печатен материал са публикувани данни от национално представително проучване на Центъра за анализ и прогнози, без в тях да е огласена цялата информация, съобразно изискванията на чл.205, ал.1 от ИК по начина определен в чл.205, ал.2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание, глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 475, ал. 1 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да е заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от издателя на в. „Преса" - „Обединени свободни медии" АД, с ЕИК 201692429, седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1000, район „Оборище", бул. „Мария-Луиза" № 2, ет. 6, Централен универсален магазин (ЦУМ) , представлявано от Тошко Николов Тошев.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Обединени свободни медии" АД с ЕИК 201692429, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, район „Оборище", бул. „Мария-Луиза" № 2, ет. 6, Централен универсален магазин (ЦУМ) , представлявано от Тошко Николов Тошев.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения