Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1044-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, подписано от Йордан Ангелов Нихризов – представляващ партията, заведено под № 34 на 9 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, издадено на 22.07.2019 г. от СГС –ТО, VІ-13 състав, по ф.д. № 572/1990 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-460 от 25.07.2019 г. на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Списък от 3808 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 6. 6. Удостоверение с изх. № 208 от 09.09.2019 г., издадено от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
 7. Списък на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-48 от 10 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения