Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1044-ЕП
София, 23 септември 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-16 от 09.09.2014 г. от кмета на община Каспичан, област Шумен, за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Отварянето е необходимо във връзка с произвеждането на местен референдум на 19 октомври 2014 г. и съхранението на книжата и материалите от референдума в същото помещение. Към искането е приложено заверено копие от решение № 717 по протокол № 45 от 21.08.2014 г. на Общинския съвет - Каспичан, за насрочване на местен референдум на 19 октомври 2014 г. в гр. Каспичан, област Шумен.

Във връзка с искането за съвместяване на книжата от местния референдум е необходимо решение на Централната избирателна комисия за разрешаване отварянето на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за Европейски парламент от Република България, съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава достъп до запечатаното помещение в община Каспичан, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Достъпът да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314- ЕП от 8 май 2014 г.

Кметът на общината да осигури разделното съхраняване на книжата и материалите от местния референдум на обособено в помещението място, непозволяващо смесването им с изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения