Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1044-ЕП
София, 23 септември 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-16 от 09.09.2014 г. от кмета на община Каспичан, област Шумен, за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Отварянето е необходимо във връзка с произвеждането на местен референдум на 19 октомври 2014 г. и съхранението на книжата и материалите от референдума в същото помещение. Към искането е приложено заверено копие от решение № 717 по протокол № 45 от 21.08.2014 г. на Общинския съвет - Каспичан, за насрочване на местен референдум на 19 октомври 2014 г. в гр. Каспичан, област Шумен.

Във връзка с искането за съвместяване на книжата от местния референдум е необходимо решение на Централната избирателна комисия за разрешаване отварянето на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за Европейски парламент от Република България, съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава достъп до запечатаното помещение в община Каспичан, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Достъпът да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314- ЕП от 8 май 2014 г.

Кметът на общината да осигури разделното съхраняване на книжата и материалите от местния референдум на обособено в помещението място, непозволяващо смесването им с изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения